Studia Archeologiczne XXXIX. Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa

Artur Błażejewski
ISBN: 978-83-229-2804-2
Liczba stron: 316
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Inspiracją do podjęcia studiów nad elementami kultury Germanów reńsko-wezerskich w obrębie kultury przeworskiej, a właściwie jej zachodniej części, tj. głównie Dolnego i Górnego Śląska i południowej Wielkopolski, stały się dla Artura Błażejewskiego rozważania S. Pazdy (1980; 1984), które z kolei wywodzą się z obserwacji Ch. Peschecka (1938), zawartych w krótkim artykule. Autor ten zauważył pewne zbieżności w zakresie ornamentyki naczyń glinianych pochodzących ze Śląska i znad prawobrzeżnego Renu. Artur Błażejewski postanowił zatem zbadać obecność cech charakterystycznych dla zachodniogermańskiego obszaru kulturowego (między Renem a Wezerą) na stanowiskach kultury przeworskiej. Te cechy zaobserwował na 83 osadach i cmentarzyskach zlokalizowanych między Odrą a Wisłą, które „nie reprezentują modelu miejscowej kultury przeworskiej”, za to wykazują niekiedy „wyłącznie cechy typowe dla kultury Germanów nadreńskich”. Są to stanowiska położone w powiatach:głogowskim, trzebnickim i ostrowskim, aż po powiaty głubczycki, kłobucki i wieluński, przy czym kluczową rolę odgrywają tu położone w dolinie górnej Baryczy cmentarzyska w Kocinie i Niezgodzie wraz z osadą w Kałkowskiem, które - badane wykopaliskowo przez samego Autora - dotychczas znane były jedynie z krótkich sprawozdań i kilkunastu tablic zamieszczonych w recenzowanej pracy.

 

Fragment recenzji Magdaleny Mączyńskiej

 • Od autora
 • Wstęp

Rozdział 1. Elementy reńsko-wezerskie w rytuale pogrzebowym kultury przeworskiej

 • Klasyfikacja obiektów grobowych
 • Busta
  • Busta z jamą na szczątki
  • Busta płaskie
  • Kurhany typu siedlemińskiego
  • Busta jako przejaw wpływów nadreńskich
 • Kremacja w ustrynach
  • Groby warstwowe
  • Groby jamowe
  • Groby popielnicowe
 • Struktura przestrzenno-chronologiczna cmentarzysk

Rozdział 2. Elementy reńsko-wezerskie w ceramice kultury przeworskiej

 • Formy naczyń
  • Kwestia obecności naczyń I grupy
  • Naczynia II grupy
  • Naczynia III grupy
  • Naczynia IV grupy
  • Naczynia V grupy
  • Naczynia VI grupy
  • ,,Formy specjalne" i nietypowe
  • Ogólne uwagi o formach naczyń i ich chronologii
 • Ornamentyka
  • Ornament brodawkowy (jeżowaty)
  • Ornament paznokciowy i palcowy
  • Ornament stempelkowy
  • Ornament wykonany kółkiem zębatym
  • Ornament grzebykowy
  • Ornament linii rytej
  • Kanele i żłobki
  • Listwy i inne ornamenty przestrzenne
 • Ogólne uwagi o stylistyce ceramiki

Rozdział 3. Importy rzymskie w zespołach kultury przeworskiej o cechach reńsko-wezerskich

 • Ceramika wykwintna
 • Ceramika codziennego użytku
 • Naczynia brązowe
 • Naczynia szklane
 • Militaria
 • Inne kategorie importów rzymskich

Rozdział 4. Ozdoby i części stroju w zespołach kultury przeworskiej o cechach reńsko-wezerskich

 • Zapinki
 • Szpile
 • Elementy pasa
 • Paciorki, wisiorki i zawieszki
 • Ogólne spostrzeżenia o elementach stroju

Rozdział 5. Osady o cechach reńsko-wezerskich i ich miejsce w strukturze osadniczej kultury przeworskiej

 • Osady
  • Budownictwo
  • Lokalizacja osad
 • Skupiska i rejony osadnicze
  • Skupiska osadnicze
  • Rejony osadnicze 

Rozdział 6. Chronologia występowania elementów reńsko-wezerskich w kulturze przeworskiej

 • Zróżnicowanie chronologiczne
 • Nasilenie występowania elementów reńsko-wezerskich

Rozdział 7. Charakter i skutki napływu reńsko-wezerskich elementów kulturowych na obszar kultury przeworskiej

 • Elementy reńsko-wezerskie w kulturze przeworskiej jako efekt migracji
 • Znaleziska reńsko-wezerskie na obszarze Nadłabia
 • Charakter populacji nosicieli elementów reńsko-wezerskich
 • Możliwości wykorzystania źródeł historycznych
 • Skutki pojawienia się elementów reńsko-wezerskich w kulturze przeworskiej

Zakończenie
Katalog stanowisk
Zestawienia

 • Zestawienie 1 
 • Zestawienie 2
 • Zestawienie 3 

Bibliografia
Summary
Tabele
Ilustracje i mapy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter