Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego

Anna Dziedzic
ISBN: 978-83-229-3130-1
Liczba stron: 300
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Rozległe zainteresowania Edwarda Abramowskiego, obejmujące poza filozofią psychologię, socjologię, biologię i praktyczne kwestie organizacji życia społecznego, podporządkowane były idei przemiany ludzkości. Socjalistyczno-anarchistyczna utopia wspierana była koncepcją człowieka jako silnej indywidualności, wchodzącej w dobrowolne, braterskie więzi z innymi. Jednocześnie obraz tego, czym jesteśmy, czym możemy być i co powinniśmy z siebie uczynić, kształtowany był tu w polemice z paradygmatem pozytywistycznym. Kładąc nacisk na aktywność podmiotu poznającego, uzupełniając marksistowski naturalizm filozofią praktyki, formułując własną teorię podświadomości, opisując miejsce człowieka w procesie ewolucji przyrodniczej, proponując ideał autokreacji indywidualnej oraz koncepcję nadczłowieka, Abramowski tworzył projekt samorealizacji jednostkowej i społecznej. Książka jest próbą całościowego ujęcia filozofii człowieka, wyłaniającej się z szeroko zakrojonych poszukiwań Abramowskiego. Autorka sytuuje je na tle przełomu XIX i XX wieku – czasów popularności idei psychiki nieświadomej, wiary w dziedziczenie cech nabytych, nowych koncepcji estetycznych i religijnych, sporu o paralelizm psychofizyczny.

Dzięki skrupulatności i dociekliwości autorki kolejna na polskim rynku praca o Abramowskim jest zdecydowanie godna polecenia.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

EPISTEMOLOGICZNE PODSTAWY FILOZOFII CZŁOWIEKA

1. Metoda

2. Intuicja i apercepcja

3. Woluntaryzm Wilhelma Wundta

4. Aktywny podmiot poznający u Abramowskiego

ROZDZIAŁ II

PODMIOT W FENOMENALIZMIE SOCJOLOGICZNYM

1. Fenomenalizm socjologiczny

2. Antynaturalizm

3. Wolny podmiot moralny a filozofia życia

4. Podmiot procesu historycznego. Sumienie

5. Uspołecznienie przez apercepcję

6. Apercepcja a problem indywidualności

ROZDZIAŁ III

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

1. Prospołeczny indywidualista

2. Indywidualność a proces społecznej modernizacji

3. Człowiek-przyjaciel

4. Paradoksy utopii

ROZDZIAŁ IV

PODŚWIADOMOŚĆ A FILOZOFIA CZŁOWIEKA

1. Idea podświadomości

2. Istota podświadomości

3. Norma a patologia

4. Wzruszeniowa teoria podświadomości?

5. Znaczenie podświadomości dla filozofii człowieka

A. Homo aestheticus

B. Homo mysticus

C. Indywidualność

ROZDZIAŁ V

NADCZŁOWIEK

1. Nadczłowiek – korona niedarwinowskiej ewolucji

A. Filozofia człowieka a teoria ewolucji

B. Ewolucja według Edwarda Abramowskiego

C. Nadczłowiek

D. Nadczłowiek a problem podmiotowości

2. Eon, Syn Boży

A. Metafizyka doświadczalna

B. Podmiot a psychiczna natura substancji

C. Pluralizm substancji

ROZDZIAŁ VI

PROBLEM PSYCHOFIZYCZNY

1. Paralelizm psychofizyczny na przełomie XIX i XX wieku

A. Paralelizm psychofizyczny w drugiej połowie XIX wieku

B. Paralelizm a panpsychizm

C. Paralelizm a epifenomenalizm

D. Jedność psychofizyczna a czynna rola psychiki

2. Paralelizm psychofizyczny Edwarda Abramowskiego

3. Paralelizm a filozofia człowieka

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter