Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym

Janusz Sawicki
ISBN: 978-83-229-3178-3
Liczba stron: 380
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 42,00 PLN   19,00 PLN  

Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym to całościowe teoretyczno-dogmatyczne opracowanie problematyki zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Poruszone w nim zagadnienia dotyczące zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym w ramach współczesnej polityki karnej stanowią prezentację najbardziej istotnych problemów nurtujących przedstawicieli doktryny i praktyki. Celem książki jest próba oceny aktualnie obowiązującego modelu zaniechania ukarania sprawcy, przewidzianego w kodeksie karnym skarbowym. Autor poddaje szczegółowej analizie instytucje z rozdziału 2 k.k.s.: czynny żal, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i odstąpienie od wymierzenia kary. Odzwierciedleniem teorii w praktyce jest zaprezentowany w ostatnim rozdziale materiał badawczy, zebrany we wrocławskich finansowych organach postępowania przygotowawczego i sądach rejonowych. Książkę zamykają uwagi końcowe, w których zawarte zostały ogólne konkluzje i wnioski odnoszące się do modelu zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym, które mogą przyczynić się do właściwego rozwiązania tego zagadnienia w przyszłości.

 • Uwagi wstępne

Rozdział I. Politycznokryminalne podstawy zaniechania ukarania sprawcy

 • Wprowadzenie
 • Rozważania nad sensem kary
  • Racjonalizacja kary w ujęciu historycznym
  • Uzasadnienie karania w kodeksie karnym skarbowym
 • Wprowadzenie do przedmiotu polityki kryminalnej i polityki karnej
 • Sprawiedliwość naprawcza jako fundament racjonalnej polityki karnej
  • Zagadnienia teorii kryminalizacji
  • Idea sprawiedliwości naprawczej jako wyznacznik następstw kryminalizacji
  • Instrumenty realizacji idei sprawiedliwości naprawczej
  • Wykorzystanie idei sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym skarbowym
 • Oportunistyczne zaniechanie ścigania karnego
 • Zaniechanie ukarania w granicach racjonalnej polityki karnej

Rozdział II. Zaniechanie ukarania właściwe specyfice prawa karnego skarbowego

 • Wprowadzenie
 • Zasadność odrębnej regulacji prawa karnego skarbowego
 • Funkcja egzekucyjno-kompensacyjna prawa karnego skarbowego
 • Aspekty penalne finansowego obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej
  • Właściwość przestępczości na szkodę Skarbu Państwa
  • Uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej
  • Znaczenie uiszczenia należności publicznoprawnej dla zaniechania ukarania
 • Ustawowy priorytet środków dolegliwości ekonomicznej
  • Dominacja kary grzywny
  • Szczególna rola środka karnego przepadku przedmiotów
  • Uzupełniający charakter środka karnego przepadku korzyści majątkowej
  • Kompensacyjność ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów i korzyści majątkowej
  • Znaczenie ustawowego priorytetu środków dolegliwości ekonomicznej dla zaniechania ukarania
 • Środki zaniechania ukarania sprawcy w kodeksie karnym skarbowym

Rozdział III. Czynny żal

 • Istota czynnego żalu w prawie karnym skarbowym
 • Kształtowanie się instytucji czynnego żalu w polskim ustawodawstwie karnym skarbowym
 • Przesłanki czynnego żalu z art. 16 k.k.s.
  • Zawiadomienie o dokonaniu czynu zabronionego
  • Czas zawiadomienia
  • Ujawnienie okoliczności czynu
  • Uregulowanie należności publicznoprawnej
  • Złożenie przedmiotów objętych przepadkiem
 • Wyłączenia podmiotowe
 • Korekta deklaracji podatkowej

Rozdział IV. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 • Istota dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
 • Kształtowanie się instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w polskim ustawodawstwie karnym skarbowym
 • Przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności z art. 17 § 1 k.k.s.
  • Wina sprawcy i okoliczności czynu
  • Uregulowanie należności publicznoprawnej
  • Uiszczenie kwoty odpowiadającej karze grzywny
  • Zgoda na przepadek przedmiotów
  • Uiszczenie kosztów postępowania
 • Wyłączenia ustawowe
  • Zagrożenie karą ograniczenia albo pozbawienia wolności
  • Nadzwyczajne obostrzenie kary
  • Interwencja
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności a warunkowe umorzenie postępowania

Rozdział V. Postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

 • Rola finansowego organu postępowania przygotowawczego
  • Wyodrębnienie fazy negocjacyjnej
  • Strony postępowania negocjacyjnego
  • Wniosek sprawcy
  • Obowiązki sprawcy
  • Wniosek organu finansowego
 • Zezwolenie sądu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
  • Postępowanie dotyczące udzielenia zezwolenia
  • Zaskarżenie zezwolenia

Rozdział VI. Odstąpienie od wymierzenia kary

 • Istota odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego
 • Kształtowanie się instytucji odstąpienia od wymierzenia kary w polskim ustawodawstwie karnym skarbowym
 • Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
  • Przesłanki odstąpienia z części ogólnej k.k.s.
  • Przesłanki odstąpienia z części szczególnej k.k.s.
  • Przesłanka z art. 19 § 1 pkt 1 k.k.s. w odniesieniu do przestępstw skarbowych
  • Przesłanka z art. 19 § 1 pkt 2 k.k.s. w odniesieniu do wykroczeń skarbowych
  • Uregulowanie należności publicznoprawnej
 • Zasady stosowania instytucji odstąpienia od wymierzenia kary
  • Odstąpienie wyłącznie od wymierzenia kary
  • Odstąpienie od wymierzenia kary i środków karnych

Rozdział VII. Środki zaniechania ukarania w praktyce

 • Problematyka procesowa a zakres i metoda badań
  • Wprowadzenie
  • Organy postępowania karnego skarbowego
  • Zakres i metoda badań
 • Czynny żal w praktyce
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w praktyce
  • Zezwolenie sądu
 • Odstąpienie od wymierzenia kary w praktyce
 • Podsumowanie wyników badań

Uwagi końcowe

Wykaz skrótów

Literatura

Orzecznictwo

Wykaz aktów prawnych

Wykaz tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter