Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego

Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak
ISBN: 978-83-229-3082-3
Liczba stron: 264
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

W procesie budowy nowoczesnej gospodarki wzrasta rola właściwego zarządzania podmiotem gospodarczym i wyboru metody, która umożliwia pomiar efektywności podmiotu gospodarczego. Do oceny efektywności działalności podmiotu gospodarczego często stosuje się analizę wkaźnikową. Wskaźniki oblicza się na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. O podstawach prawnych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych traktuje pierwszy rozdział książki. W drugim rozdziale przedstawiono analizę wskaźnikową danych zawartych w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego. Rozdział trzeci dotyczy analizy progu rentowności w podmiocie gospodarczym, a w czwartym skupiono się na klasycznej i uogólnionej analizie wrażliwości zysku w podmiocie, który produkuje jeden oraz wiele produktów. Rozdział piąty zawiera podstawy teoretyczne nieparametrycznych metod pomiaru efektywności. Książka jest przeznaczona głównie dla studentów studiów ekonomicznych i praktyków gospodarczych zainteresowanych problematyką pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe oraz inne źródła informacji stosowane we wstępnej ocenie efektywności podmiotu gospodarczego

1.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej

1.2. Bilans i jego budowa w świetle ustawy o rachunkowości

1.3. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie dotyczące wyniku finansowego podmiotu gospodarczego

1.4. Informacja dodatkowa jako uzupełnienie i rozszerzenie informacji finansowej

1.5. Rachunek przepływów pieniężnych – ustawowe narzędzie pomiaru płynności

1.6. Zestawienie zmian w kapitale – sprawozdanie zwiększeń i zmniejszeń według rodzajów kapitału

1.7. Sprawozdanie z działalności – rozliczenie się zarządu przed właścicielami

Rozdział 2. Analiza wskaźnikowa – tradycyjne narzędzie pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego

2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych

2.1.1. Wstępna analiza bilansu

2.1.1.1. Analiza strukturalna aktywów i pasywów

2.1.1.2. Struktura kapitałowo-majątkowa podmiotu

2.1.1.3. Dynamiczne ujęcie wielkości bilansowej

2.1.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat

2.2. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego

2.2.1. Wskaźniki płynności finansowej

2.2.1.1. Funkcjonowanie i analiza kapitału obrotowego w podmiocie

2.2.2. Analiza płynności finansowej w ramach cash flow

2.2.3. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia)

2.2.3.1. Wskaźniki poziomu zadłużenia

2.2.3.2. Wskaźniki informujące o zdolności do obsługi długu

2.2.4. Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku

2.2.5. Wskaźniki rentowności

Rozdział 3. Analiza progu rentowności podmiotu gospodarczego

3.1. Klasyczny próg rentowności

3.1.1. Popytowy próg rentowności

3.1.1.1. Popytowy próg rentowności w przypadku produkcji jednego produktu

3.1.1.2. Popytowy próg rentowności w podmiocie produkującym n produktów

3.1.2. Cenowy i kosztowy próg rentowności

3.2. Uogólniony próg rentowności

3.2.1. Popytowy próg rentowności

3.2.2. Cenowy próg rentowności

3.2.3. Kosztowy próg rentowności

Rozdział 4. Analiza wrażliwości zysku w efektywnym podmiocie gospodarczym

4.1. Klasyczna analiza wrażliwości zysku

4.1.1. Analiza wrażliwości zysku w przypadku produkcji jednego produktu

4.1.2. Analiza wrażliwości zysku w podmiocie produkującym n produktów

4.1.2.1. Elastyczność zysku operacyjnego

4.1.2.2. Elastyczność zysku brutto

4.2. Uogólniona analiza wrażliwości zysku operacyjnego

4.2.1. Uogólniona analiza elastyczności zysku operacyjnego w podmiocie produkującym jeden produkt

4.2.2. Uogólniona analiza elastyczności zysku operacyjnego dla produkcji n produktów

Rozdział 5. Pomiar efektywności podmiotu gospodarczego z wykorzystaniem metod matematycznych

5.1. Wybrane koncepcje efektywności w teorii ekonomii

5.1.1. Efektywność techniczna

5.1.1.1. Efektywność techniczna a produktywność podmiotu

5.1.1.2. Efektywność techniczna zorientowana na nakłady i zorientowana na wyniki – ujęcie wielowymiarowe

5.1.2. Efektywność kosztowa i dochodowa

5.1.3. Efektywność według kryterium zysku

5.2. Metody pomiaru efektywności

5.2.1. Nieparametryczne metody pomiaru efektywności

5.2.1.1. Metoda granicznej analizy danych DEA

5.2.1.2. Metoda swobodnego ustalania obwiedni FDH

5.2.2. Parametryczne metody pomiaru efektywności

5.3. Dynamiczne ujęcie efektywności technicznej

5.3.1. Indeks produktywności Malmquista

5.3.1.1. Dwuczynnikowa dekompozycja indeksu Malmquista

5.3.1.2. Trójczynnikowa dekompozycja indeksu Malmquista

5.3.2. Alternatywne indeksy pomiaru produktywności

Literatura

Indeks ważniejszych terminów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter