Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego

Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak
ISBN: 978-83-229-3082-3
Liczba stron: 264
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

W procesie budowy nowoczesnej gospodarki wzrasta rola właściwego zarządzania podmiotem gospodarczym i wyboru metody, która umożliwia pomiar efektywności podmiotu gospodarczego. Do oceny efektywności działalności podmiotu gospodarczego często stosuje się analizę wkaźnikową. Wskaźniki oblicza się na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. O podstawach prawnych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych traktuje pierwszy rozdział książki. W drugim rozdziale przedstawiono analizę wskaźnikową danych zawartych w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospodarczego. Rozdział trzeci dotyczy analizy progu rentowności w podmiocie gospodarczym, a w czwartym skupiono się na klasycznej i uogólnionej analizie wrażliwości zysku w podmiocie, który produkuje jeden oraz wiele produktów. Rozdział piąty zawiera podstawy teoretyczne nieparametrycznych metod pomiaru efektywności. Książka jest przeznaczona głównie dla studentów studiów ekonomicznych i praktyków gospodarczych zainteresowanych problematyką pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego.

 • Wprowadzenie

Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe oraz inne źródła informacji stosowane we wstępnej ocenie efektywności podmiotu gospodarczego

 • Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej
 • Bilans i jego budowa w świetle ustawy o rachunkowości
 • Rachunek zysków i strat – sprawozdanie dotyczące wyniku finansowego podmiotu gospodarczego
 • Informacja dodatkowa jako uzupełnienie i rozszerzenie informacji finansowej
 • Rachunek przepływów pieniężnych – ustawowe narzędzie pomiaru płynności
 • Zestawienie zmian w kapitale – sprawozdanie zwiększeń i zmniejszeń według rodzajów kapitału
 • Sprawozdanie z działalności – rozliczenie się zarządu przed właścicielami

Rozdział 2. Analiza wskaźnikowa – tradycyjne narzędzie pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego

 • Wstępna analiza sprawozdań finansowych
  • Wstępna analiza bilansu
   • Analiza strukturalna aktywów i pasywów
   • Struktura kapitałowo-majątkowa podmiotu
   • Dynamiczne ujęcie wielkości bilansowej
  • Wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego
  • Wskaźniki płynności finansowej
   • Funkcjonowanie i analiza kapitału obrotowego w podmiocie
  • Analiza płynności finansowej w ramach cash flow
  • Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia)
   • Wskaźniki poziomu zadłużenia
   • Wskaźniki informujące o zdolności do obsługi długu
  • Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku
  • Wskaźniki rentowności

Rozdział 3. Analiza progu rentowności podmiotu gospodarczego

 • Klasyczny próg rentowności
  • Popytowy próg rentowności
   • Popytowy próg rentowności w przypadku produkcji jednego produktu
   • Popytowy próg rentowności w podmiocie produkującym n produktów
  • Cenowy i kosztowy próg rentowności
 • Uogólniony próg rentowności
  • Popytowy próg rentowności
  • Cenowy próg rentowności
  • Kosztowy próg rentowności

Rozdział 4. Analiza wrażliwości zysku w efektywnym podmiocie gospodarczym

 • Klasyczna analiza wrażliwości zysku
  • Analiza wrażliwości zysku w przypadku produkcji jednego produktu
  • Analiza wrażliwości zysku w podmiocie produkującym n produktów
   • Elastyczność zysku operacyjnego
   • Elastyczność zysku brutto
 • Uogólniona analiza wrażliwości zysku operacyjnego
  • Uogólniona analiza elastyczności zysku operacyjnego w podmiocie produkującym jeden produkt
  • Uogólniona analiza elastyczności zysku operacyjnego dla produkcji n produktów

Rozdział 5. Pomiar efektywności podmiotu gospodarczego z wykorzystaniem metod matematycznych

 • Wybrane koncepcje efektywności w teorii ekonomii
  • Efektywność techniczna
   • Efektywność techniczna a produktywność podmiotu
   • Efektywność techniczna zorientowana na nakłady i zorientowana na wyniki – ujęcie wielowymiarowe
  • Efektywność kosztowa i dochodowa
  • Efektywność według kryterium zysku
 • Metody pomiaru efektywności
  • Nieparametryczne metody pomiaru efektywności
   • Metoda granicznej analizy danych DEA
   • Metoda swobodnego ustalania obwiedni FDH
  • Parametryczne metody pomiaru efektywności
 • Dynamiczne ujęcie efektywności technicznej
  • Indeks produktywności Malmquista
   • Dwuczynnikowa dekompozycja indeksu Malmquista
   • Trójczynnikowa dekompozycja indeksu Malmquista
  • Alternatywne indeksy pomiaru produktywności

Literatura

Indeks ważniejszych terminów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter