Ekonomia 11. Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki

Leon Olszewski (red.)
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 354
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Zbiór artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie stanowi ilustrację wybranych, nowych problemów, przed którymi stają firmy oraz instytucje publiczne. Omawiane tu zagadnienia pokazują, jak ważne w analizowaniu działalności gospodarczej jest powiązanie aspektów ekonomicznych i prawnych. Takie podejście daje pełniejszy obraz procesów, jakie zachodzą we współczesnych gospodarkach narodowych.
W swoich opracowaniach autorzy starali się spojrzeć szerzej na opisywane zagadnienia, odnosząc swoje uwagi nie tylko do praktyki gospodarowania w Polsce, ale także do najbardziej im znanych doświadczeń innych krajów.
Dla większej przejrzystości wyodrębniono następujące grupy tematyczne: rozwój teorii a praktyka funkcjonowania gospodarki, determinanty aktywności przedsiębiorstwa na rynku, regulacje prawne działalności gospodarczej.
Do zbioru zostały włączone także prace z zakresu historii myśli ekonomicznej, które pośrednio również nawiązują do niektórych współczesnych problemów rozwoju gospodarczego.

 

Ze Wstępu

Wstęp. Część I. Rozwój teorii a praktyka funkcjonowania gospodarki

 • Leon Olszewski, Polityka przemysłowa w gospodarce otwartej
 • Wioletta Nowak, Główne kierunki rozwoju modeli endogenicznego wzrostu gospodarczego
 • Małgorzata Wachowska, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych...
 • Jarosław Dyński, Teorie i koncepcje w rozwoju międzynarodowej integracji gospodarczej
 • Daria Kostecka, Wpływ prywatyzacji na ekonomiczne funkcje państwa
 • Tomasz Tadeusz Koncewicz, Zasada swobodnego przepływu towarów podobnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Część II. Determinanty aktywności przedsiębiorstwa na rynku

 • Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak, Wielowymiarowa analiza mechanizmu działania różnych typów dźwigni...
 • Dariusz Bartkowiak, Dystrybucja jako element strategii marketingowej...
 • Jerzy Figuła, Źródła konkurencyjności firm obuwniczych regionu Marche we Włoszech
 • Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska, Istota i warunki tworzenia odroczonego podatku dochodowego
 • Magdalena Piwowarczyk, Wybór metod zabezpieczenia płatności w eksporcie
 • Michał Koziejko, Symulacje komputerowe perkolacyjnego modelu rynku binarnego

 Część III. Regulacje prawne działalności gospodarczej

 • Łukasz Martyniec, Zakładowe systemy emerytalne
 • Andrzej Michór, Raporty w spółkach akcyjnych
 • Małgorzata Niklewicz, W sieci praw autorskich
 • Tomasz Urbańczyk, Bony skarbowe - organizacja rynku, wycena wartości
 • Waldemar Bochenek, E-commerce - znaczenie pisemnej formy zawierania umów
 • Urszula Roguzińska, Weksel jako źródło kredytu
 • Agata Jaroszek, Konwencje użycia języka w angielskich umowach handlowych
 • Magdalena Tabernacka, Zakaz reklamy produktów leczniczych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych
 • Jan Wilk, Prawne aspekty umowy kredytowej i zabezpieczenia kredytowe
 • Grzegorz Kubicki, Ryzyko finansowe kredytodawcy i jego ochrona w ujęciu art. 297 § 1 k.k.

Część IV. Koncepcje i doświadczenia integracji oraz myśli ekonomicznej

 • Sylwia Jastrzemska, Adenauer jako jeden z realizatorów integracji europejskiej
 • Edyta Kowalczyk, Od liberalizmu do protekcjonizmu - poglądy Erazma Majewskiego.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter