Ekonomia 11. Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki

Leon Olszewski
ISBN: 83-229-2364-3
Liczba stron: 354
Format B5, oprawa broszurowa

Wstęp. Część I. Rozwój teorii a praktyka funkcjonowania gospodarki. Leon Olszewski, Polityka przemysłowa w gospodarce otwartej. Wioletta Nowak, Główne kierunki rozwoju modeli endogenicznego wzrostu gospodarczego. Małgorzata Wachowska, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych... Jarosław Dyński, Teorie i koncepcje w rozwoju międzynarodowej integracji gospodarczej. Daria Kostecka, Wpływ prywatyzacji na ekonomiczne funkcje państwa. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Zasada swobodnego przepływu towarów podobnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Część II. Determinanty aktywności przedsiębiorstwa na rynku. Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak, Wielowymiarowa analiza mechanizmu działania różnych typów dźwigni... Dariusz Bartkowiak, Dystrybucja jako element strategii marketingowej... Jerzy Figuła, Źródła konkurencyjności firm obuwniczych regionu Marche we Włoszech. Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska, Istota i warunki tworzenia odroczonego podatku dochodowego. Magdalena Piwowarczyk, Wybór metod zabezpieczenia płatności w eksporcie. Michał Koziejko, Symulacje komputerowe perkolacyjnego modelu rynku binarnego. Część III. Regulacje prawne działalności gospodarczej. Łukasz Martyniec, Zakładowe systemy emerytalne. Andrzej Michór, Aporty w spółkach akcyjnych. Małgorzata Niklewicz, W sieci praw autorskich. Tomasz Urbańczyk, Bony skarbowe - organizacja rynku, wycena wartości. Waldemar Bochenek, E-commerce - znaczenie pisemnej formy zawierania umów. Urszula Roguzińska, Weksel jako źródło kredytu. Agata Jaroszek, Konwencje użycia języka w angielskich umowach handlowych. Magdalena Tabernacka, Zakaz reklamy produktów leczniczych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych. Jan Wilk, Prawne aspekty umowy kredytowej i zabezpieczenia kredytowe. Grzegorz Kubicki, Ryzyko finansowe kredytodawcy i jego ochrona w ujęciu art. 297 § 1 k.k. Część IV. Koncepcje i doświadczenia integracji oraz myśli ekonomicznej. Sylwia Jastrzemska, Adenauer jako jeden z realizatorów integracji europejskiej. Edyta Kowalczyk, Od liberalizmu do protekcjonizmu - poglądy Erazma Majewskiego.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter