Nauczyciel andragog na początku XXI wieku

Wojciech Horyń, Jan Maciejewski (red.)
ISBN: 83-229-2553-0
Liczba stron: 322
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Rola nauczycieli – andragogów staje się kluczową dla systemu edukacji w Polsce. Niniejszy tom stanowi drugą część serii o rozważaniach nad rolą andragogiki i andragogów w polskiej rzeczywistości społecznej. Publikacja zawiera artykuły o tematyce pedagogicznej i socjologicznej, traktując temat nauczania dorosłych z wielu różnych perspektyw badawczych.

Rozważania o andragogice i andragogach

 • Potrzeby i perspektywy rozwoju andragogiki w XXI wieku
 • Nauczyciel andragog - źródło kreacji i samorozwoju

Nauczyciel wobec podmiotowości w edukacji globalnego społeczeństwa informacyjnego

 • Media a podmiotowość w edukacji globalnego społeczeństwa informacyjnego
 • Misja andragoga i jego profesjonalizacja
 • Nauczyciel akademicki w opinii studentów - przyszłych nauczycieli
 • Oczekiwania studentów wobec nauczycieli akademickich a rzeczywistość
 • Wyzwania i możliwości polskiej edukacji dorosłych
 • Niemiecka droga do profesji andragoga
 • Kobieta jako nauczyciel akademicki
 • O problemach reifikacji człowieka
 • Wielowymiarowość w andragogice
 • Kształcenie ustawiczne w polityce edukacyjnej państwa
 • Ludzie starsi jako nauczyciele
 • Twórcza postawa wobec codzienności jako pokonywanie samotności człowieka
 • Uczenie się a ruch
 • Uniwersytety ludowe w Polsce ośrodkami kształcenia ustawicznego środowisk wiejskich
 • Miejsce i znaczenie domu kultury w środowisku lokalnym
 • Aktywność kulturalna mieszkańców Gorlic - terenu dotkniętego szczególnym bezrobociem, koniecznością poszukiwania nowych modeli animacji i edukacji dorosłych
 • Idea wolności informacji a praktyka dziennikarska
 • Media we wspomaganiu edukacji dorosłych
 • Ważność historii w andragogice XXI wieku
 • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
 • Doskonalenie nauczycieli w Polsce w dobie transformacji ustrojowych
 • Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zawodowych uzyskanych w drodze nieformalnego doskonalenia zawodowego jako potrzeba edukacji dorosłych
 • Twórczość w procesie doskonalenia zawodowego współczesnego nauczyciela andragoga
 • Dokształcanie nauczycieli do twórczości pedagogicznej (koncepcja własna)
 • Cele samokształcenia realizowane przez studentów - przyszłych pedagogów
 • Samokształcenie studentów jako jeden z determinantów kariery zawodowej w społeczeństwie postindustrialnym. Ujęcie socjologiczne
 • Studia zaoczne w systemie ustawicznego kształcenia
 • Wybrane metody skutecznego oddziaływania dydaktycznego w kształceniu zawodowym kandydatów na kierowców i kierowców

Rozważania andragogów wojskowych

 • Edukacja oficerów wobec zagrożeń początku XXI wieku
 • Współczesność dydaktyki wojskowej (wybrane aspekty)
 • Dylematy andragogiki wojskowej
 • Kształcić, szkolić czy wychowywać w uczelni wojskowej?
 • Proces kształcenia żołnierzy zawodowych w nowych uwarunkowaniach społecznych
 • Kapitał edukacyjny wybranych grup kadry w świetle badań
 • Rozwijanie psychologiczno-pedagogicznych umiejętności u nauczycieli uczelni wojskowej
 • Wybrane formy doskonalenia dydaktyczno-zawodowego nauczyciela akademickiego uczelni wojskowej
 • Priorytety kształtowania w edukacji wojskowej kompetencji ogólnych jako baza łagodzenia stresów rekonwersj
 • Działalność społeczno-wychowawcza przykładem działań z zakresu andragogiki w Siłach Zbrojnych RP (stan obecny i model postulowany)
 • Nowe aspekty kształcenia językowego przyszłych oficerów Wojska Polskiego
 • Cele kształcenia przywódczego
 • Samoocena umiejętności społecznych dowódcy jako desygnat edukacji dorosłych w Siłach Zbrojnych RP

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter