Studia Archeologiczne XLI. Middle Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology: New Discoveries and Ideas

Jan Michał Burdukiewicz, Andrzej Wiśniewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3114-1
Liczba stron: 468
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010

Badania nad środkowym paleolitem prowadzone na przestrzeni ponad dwóch dekad miały charakter wielowymiarowy i obejmowały szereg jego aspektów. Ostatnie lata przyniosły wiele nowych odkryć, które zmieniły spojrzenie zarówno archeologów, jak i paleontologów na tę epokę – przede wszystkim na charakterystyczny dla niej postęp technologiczny w obróbce kamienia i kości. Niniejsza publikacja zawiera artykuły będące pokłosiem zorganizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w lipcu 2006 r. sympozjum Middle Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology: New Discoveries and Ideas, a także studia badaczy prowadzących istotne badania w tej dziedzinie, którzy nie mogli wziąć w niej udziału osobiście.

Osią rozważań w prezentowanych studiach jest ukazanie wyników najnowszych badań wykopaliskowych dotyczących działalności człowieka w okresie środkowego paleolitu na terenie Europy. Struktura treści w obrębie tomu podporządkowana została dążeniu do ukazania problemu rozprzestrzeniania się grup ludzkich na północne tereny Eurazji i zasiedlania przez nich środowisk o klimacie umiarkowanym i subarktycznym. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań wykopaliskowych z terenów o niższych szerokościach geograficznych, w tym Dolnego Śląska (jaskini Biśnik). Artykuły oprócz szczegółowych informacji dotyczących konkretnych stanowisk przynoszą także uwagi syntetyczne, będące wynikiem praktycznego zastosowania najnowszych ustaleń metodologicznych w zakresie badań nad paleolitem.

Introduction (Jan Michał B u r d u k i e w i c z and Andrzej W i ś n i e w s k i)

Nicolas R o l l a n d, The early human occupation of high latitudes, boreal, continental and periglacial habitats: Middle Palaeolithic milestones in Northern Eurasia

Hans-Peter S c h u l z, The Susiluola Cave site in Western Finland – evidence of the northernmost Middle Palaeolithic settlement in Europe

Krzysztof C y r e k, The Biśnik Cave in Southern Poland: reconstruction of the Palaeolithic cave habitation in relation to the environmental changes

Eugeniusz F o l t y n, Janusz K. K o z ł o w s k i, Jan M. Wa g a, Geochronology and environment of the pre-Eemian Middle Palaeolithic in Southern Poland

Rudolf M u s i l, The environment of the Middle Palaeolithic sites in Central and Eastern Europe

Enrico B r u h l, Thomas L a u r a t, The Middle Palaeolithic at the Geisel Valley – recent excavations at the fossil lake Neumark-Nord 2 (Sachsen-Anhalt, Germany)

Andrzej W i ś n i e w s k i, Jan F r i d r i c h , Early Middle Palaeolithic activity exemplified by the industry from Bečov I, A-III-6 and other sites of Central Europe

Jan F r i d r i c h , Ivana F r i d r i c h o v a - S y k o r o v a, Bečov I and Bečov IV: comparison of human activity in different Middle Palaeolithic cultures (Czech Republic)

Karel Va l o c h, Slavomil Ve n c l, Stone axe: surprise or not in the Middle Palaeolithic?

Paweł Valde-Nowak, Mousterian sequences of the Obłazowa Cave (Polish Carpathians)

Ľubomira K a m i n s k a, Neue mittelpalaolitische Funde aus der Slowakei

Marta Po ł t o w i c z - B o b a k, Les relations entre le support et l’outil dans les industries laminaires du Paleolithique moyen

Marie-Helene M o n c e l, Les etapes du peuplement de la moyenne vallee du Rhone (Sud-Est, France) du stade isotopique 9 au debut du stade isotopique 3. Etat des connaissances sur le cadre chronologique, paleoenvironnemental et sur les comportements humains

Celine T h i e b a u t, Denticulate Mousterian: myth or reality?

Laura L o n g o, Paolo G i u n t i, Raw material exploitation during the Middle Palaeolithic in the Lessini Mountains (Verona, Veneto, Italy)

Stefano G r i m a l d i, Enza S p i n a p o l i c e, The Late Mousterian of the Grotta Breuil (Monte Circeo, Lazio, Italy): interpreting new and ancient data

Avraham R o n e n, Ivan C h e r n i k o v, The Mousterian of the red loam on the Carmel Coast (Israel)

Marco H a c k e l, Zur Technik des Schlagens am Beispiel der Schlagsteine von Bilzingsleben (Thuringen, Germany)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter