Badania wybranych gruntów spoistych z terenu Dolnego Śląska jako uszczelnień składowisk odpadów komunalnych

Krystyna Chroma-Moryl
ISBN: 83-229-2467-4
Liczba stron: 167
Rok wydania: 2004

Autorka przeanalizowała zwietrzeliny bazaltów i osady formacji poznańskiej, powszechnie uważane za utwory użyteczne w ochronie środowiska, jak również utwory kaolinowe, zastoiskowe, gliny lodowcowe i lessy. Udokumentowane złoża zwietrzelin bazaltów występują na Dolnym Śląsku w rejonie Zgorzelca, Lubania i Leśnej oraz w pobliżu Złotoryi, Jawora i Legnicy. Osady formacji poznańskiej występują w wielu miejscach Dolnego Śląska. Utwory kaolinitowe rozpoznano głównie w masywach Strzegomia-Sobótki, Strzelina-Żulowa, na depresji północnosudeckiej i na Pogórzu Izerskim. Pozostałe utwory występują na Dolnym Śląsku w niewielkich ilościach. Celem pracy było przeanalizowanie właściwości fizycznych, sorpcyjnych i przepuszczalności dolnośląskich utworów ilastych pod kątem możliwości ich wykorzystania do uszczelniania składowisk odpadów komunalnych. Dokładne rozpoznanie tych złóż ma istotne znaczenie dla projektowania przyszłych składowisk i skutecznej ochrony środowiska przed skażeniami.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter