Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie

Wojciech Horyń, Jan Maciejewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3101-1
Liczba stron: 396
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

W XXI wieku edukacja stała się fundamentem rozwoju świata – gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też, mówiąc o kształceniu i doskonaleniu zawodowym, pamiętać należy o osobach za to odpowiedzialnych, o ludziach, którzy tworzą edukację jako nauczyciele andragodzy oraz o uczestnikach tego procesu - ludziach dorosłych. Niniejsza publikacja podejmuje problem funkcjonowania nauczyciela andragoga oraz ról, w jakich występuje współcześnie, odnosi się do zmian ustrojowych, które miały wpływ na współczesny kształt edukacji w Polsce, wskazuje na znaczenie społeczeństwa informacyjnego oraz roli Internetu w edukacji ludzi dorosłych (e-learning), porusza problematykę związaną z edukacją kadr kierowniczych i menedżerskich czy podyplomowym kształceniem nauczycieli i pielęgniarek.

Publikacja podzielona została na cztery działy. Pierwszy zajmuje się funkcjonowaniem nauczyciela andragoga i jego rolami we współczesnym świecie. Dział drugi zawiera artykuły, których autorzy wskazują na znaczenie społeczeństwa informacyjnego, a także rolę internetu oraz e-learningu w edukacji dorosłych. Edukacji dorosłych poświęcony jest dział następny. Problematyka związana z ludźmi starszymi i ich aktywnością edukacyjną, zwłaszcza uniwersytetami trzeciego wieku, obejmuje dział czwarty. Tom jest zbiorem głosów naukowców polskich i zagranicznych oraz praktyków na temat nauczyciela andragoga we współczesnym świecie.

 

 • Wstęp
 • Introduction

ROZDZIAŁ I. Współczesny nauczyciel andragog

 • Kazimierz Żegnałek, Edukacja społeczeństwa wobec współczesnych wyzwań i potrzeb
 • Bogdan M. Szulc, Wiedza czy mądrość? Kompetencje i wartości we współczesnym społeczeństwie
 • Janusz Mika, Nauczyciel andragog we współczesnym systemie edukacji Republiki Czeskiej
 • Tadeusz Aleksander, Przemiany modelu i funkcji nauczyciela dorosłych (oświatowca) we współczesnej rzeczywistości polskiej
 • Olga Czerniawska, Pamięć historyczno-kulturalna uczących się dorosłych
 • Elżbieta Dubas, Nauczyciel dorosłych jako mentor (w kontekście projektu Adults Mentoring)
 • Joanna Swędrak, Fenomen koncepcji Marii Montessori motorem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Kontekst pedagogiczno-socjologiczny
 • Monika Budnik, Ewolucja rol i warsztatu pracy nauczyciela w kontekście prognozowania zawodów przyszłości
 • Tomasz Landmann, Lesław Wełyczko, Miejsce, rola i zadania nauczyciela andragoga w europejskiej edukacji regionalnej społeczeństwa wielokulturowego
 • Anna Jaroszewska, Kompetencje kluczowe nauczyciela geragoga w kontekście nauczania języków obcych w wymiarze międzykulturowym
 • Barbara Dobrowolska, Ewa Brodacka-Adamowicz, Wielokulturowość i międzykulturowość – kompetencje nauczyciela a potrzeby edukacyjne
 • Walentyna Wróblewska, Rola nauczyciela akademickiego w rozwoju procesu autoedukacji studentów
 • Martyna Pryszmont-Ciesielska, Doktorant w roli nauczyciela dorosłych – o ukrytym programie edukacji akademickiej

ROZDZIAŁ II. Andragog a społeczeństwo informacyjne

 • Beata Stachowiak, Nauczyciel andragog wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego
 • Katarzyna Dojwa, Rola i znaczenie internetu w budowaniu w Polsce społeczeństwa wiedzy
 • Kinga Czernichowska, Andragogika w dobie internetu. Rola i charakter przekazywanych informacji w procesie kształcenia ludzi dorosłych
 • Radosław Hennig, E-learning w procesie edukacji permanentnej w Polsce. Wybrane aspekty
 • Katarzyna Kowalewska, E-learning jako alternatywa w edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce

ROZDZIAŁ III. Edukacja ludzi dorosłych

 • Kazimierz Doktor, Kształcenie kierowników i specjalistów
 • Włodzimierz Chojnacki, Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego
 • Dariusz Socha, Szkolenia wewnętrzne dla pracowników na przykładzie spółki energetycznej
 • Halyna Hruts’, Ihor Hrynenko, Spiritual and Technological Aspects of Creativity Development
 • Jarosław Skurej, Podyplomowe kształcenie nauczycieli
 • Krystyna Baszak, Transformacja w kształceniu pielęgniarek
 • Katarzyna Bieńkowska-Robak, Studenci niepełnosprawni w polskich uczelniach – wybrane
 • zagadnienia
 • Joanna Domańska, Obraz rodzicielstwa byłych wychowanków domów dziecka
 • Jacek Żołądź, Edukacja społeczna i obywatelska pracowników administracji publicznej w Polsce w zakresie mediacji
 • Antoni Benedikt, Efektywne wdrożenie programu etycznego w jednostkach administracji samorządowej
 • Sylwia Budzianowska, Kształcenie ustawiczne w ujęciu społeczno-prawnym

ROZDZIAŁ IV. Edukacja ludzi starszych

 • Joanna Wawrzyniak, Społeczno-kulturowy wizerunek starości
 • Andrzej Łapa, Edukacja dorosłych w jednoczącej się Europie. Dylematy społeczne i kulturowe
 • Katarzyna Zamorska, Wokół wyzwań polityki społecznej: kształcenie jako czynnik
 • aktywizacji ludzi w wieku poprodukcyjnym
 • Walentyna Wnuk, Refleksje dotyczące polityki społecznej wobec dolnośląskich seniorów
 • Magdalena Wnuk-Olenicz, Spotkania nakarmione historiami życia. Czego nauczyli mnie wrocławscy stulatkowie
 • Dorota Moroń, Działalność osób starszych w trzecim sektorze jako sposób zaspokajania potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie wiedzy
 • Zbigniew Kuźniar, Artur Fronczyk, Uniwersytety trzeciego wieku w edukacji społeczeństwa
 • Aleksander Kobylarek, Uniwersytet trzeciego wieku jako kanał transferu wiedzy i informacji
 • Ewa Grabowska, Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu osobowości twórczej i stymulowaniu procesu twórczego jako istotnego elementu edukacji społeczeństwa
 • Katarzyna Rutkowska, Błażej Stasiaczyk, Uczestnictwo w uniwersytecie trzeciego wieku jako szansa na aktywność i rozwój w starszym wieku

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter