Slavica Wratislaviensia CL. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład

Michał Sarnowski, Włodzimierz Wysoczański (red.)
Liczba stron: 324
Format B5, oprawa broszurowa

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis - konfrontacja - przekład, 7 (Slavica Wratislaviensia CL) jest pokłosiem międzynarodowej konferencji językoznawczej, jaka odbyła się we Wrocławiu w 2008 roku. Tom zawiera trzydzieści dwa artykuły, w których podjęto zagadnienia historyczne oraz różnorodne aspekty współczesnych badań wielu języków słowiańskich. Organizatorzy konferencji traktują niniejszą książkę jako zapowiedź kolejnych spotkań wrocławskiego forum slawistów. Tom jest poświęcony prof. Antoniemu Furdalowi.

Słowo wstępne

Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala (oprac. Włodzimierz Wysoczański)

ANTONI FURDAL, Mój komentarz do bibliografii

DANA BALÁKOVÁ, VIERA KOVÁČOVÁ, Фразеологическая компетенция в лингвокульту-

рологическом аспекте. Чешский – словацкий, чешский – польский языки [Frazieołogiczeskaja kompietiencja w lingwokulturołogiczeskom aspiektie. Czeszskij-słowackij, czeszskij-polskich jazykach]

НАТАЛИЯ БОЙКО, Принципы средневековой языковой политики в регионе Slavia Latina:

латынь как способ социальной дифференциации [Natalia Bojko, Princypy sriedniowiekowoj jazykowoj politiki w riegionie Slavia Latina: latin kak sposob socialnoj diffierencyacyi]

ALEŠ BRANDNER, Вариантные формы падежей имен существительных в русском

языке [ Wariantnyje formy padieżej imion suszczestwitielnych w russkom jazykie]

ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA, Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu

w XVIII-wiecznych polsko-niemieckich rozmówkach handlowych Georga Schlaga

MACIEJ GROCHOWSKI, Koncepcja słownika partykuł polskich

JÓZEF JAROSZ, Onomastyka literacka w duńskim, niemieckim i rosyjskim przekładzie

powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi

PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ, Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я)

– ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS

Office 2003

JAN KAMIENIECKI, Zasady prowadzenia dyskursu religijnego zawarte w staropolskich tekstach

polemicznych

ANNA KISIEL, Szczególnynieszczególny, szczególnienieszczególnie – czy pary antonimiczne?

KLAUDIA KOCZUR-LEJK, Obraz małżeństwa w utworach Bartłomieja Paprockiego Nauka

Rozmaitych Filozofów, około obierania żony i Stav manželský

ИГОРЬ КОРОЛЁВ, Коммуникативное поведение разноязычных этносов: универсальное

и национально-специфическое [Igor Koroljow, Kommunikatiwnouje powiedienje raznojazycznych etnosow: uniwiersalnoje i nacyonalno-specyficzeskoje]

АЛЛА КОРОЛЁВА, Способы отражения ситуации интимизации в славянских и герман-

ских языках [Ałła Koroljowa, Sposoby otrażenija situacyji intimizacyi sławjanskich i giermanskich jazykach]

MAŁGORZATA KORYTKOWSKA, ALEKSANDER KIKLEWICZ, O pewnym typie realizacji argumentu propozycjonalnego w języku białoruskim, bułgarskim i polskim

MIROSŁAWA MAŁOCHA, Названия птиц в системе народных названий растений в восточнославянских и польском языках [Nazwanija ptic w sistiemie narodnych nazwenij rastienij w wostocznosławjanskich i polskom jazykach]

ОЛЕНА МИХАЙЛОВА, Пропріальні міфотеоніми як універсально-прецедентні імена

в українській та російській мовах. Психолінгвістичний аспект [Oliena Michajłowa, Proprialni mifoteonimy jak uniwersalno-precedentni imena w ukrainskij ta rosiyskiy mowach]

ВAЛЕРИЙ М. МОКИЕНКО, Фразеологические кальки в славянских языках [Waleryi M. Mokinienko, Frazeołogiczeskije kalki w sławjanskich jazykach]

LARYSA MOSZCZYŃSKA, Лексика русского эротического фольклора [Lieksika russkogo eroticzeskogo folkłora]

EVA PALLASOVÁ, Semantyka słowiańskich wyrazów modalnych typu „mieć” w kontekście

zdania

JINDŘIŠKA PILÁTOVÁ, Метафоризация события в русской и чешской прессе [Mietaforizacyja sobytija w russkoj i czeszskoj priesie]

ТАТЬЯНА ПЛЕШКОВА, Диалектная лексика природы в этнографическом аспекте [Tatiana Plieszkowa, Dialektnaja lieksika prirody w etnograficzeskom aspiektie]

IРИНА ПРОЦИК, Український лінгвокраїнознавчий словник власних назв і його використання у дидактиці української мови як чужої [Irina Procik, Ukrainskij lingwokrainoznawczyj słownyk własnych nazw i jogo wikoristania u didaktici ukrainskoi mowy jak czużoj]

DANUTA PYTEL-PANDEY, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz

BARBARA RODZIEWICZ, Świat w obrazach świadomości językowej Polaków i Rosjan

ANDRZEJ SITARSKI, К вопросу о реализации языкового юмора в тексте современной польской и русской рекламы [K woprosu i riealizayi jazykowogo jumora w tiekstie cowriemiennoj polskoj i russkoj riekłamy]

HELENA SOJKA-MASZTALERZ, Definicje leksykograficzne nazw gatunkowych ptaków w języku polskim

JERZY STASZEWSKI, Wykładniki formalne klas rzeczowników abstrakcyjnych w językach

słowiańskich i germańskich

МАЯ ШИМОНЮК, Слово и предложение в становлении стиля Набокова (Maja Szczimonjuk, Słowo i priedłożenije w stanowlenii stila Nabokova)

TOMASZ J. SZUTKOWSKI, Toponimy jako środki wtórnej nominacji (na materiale frazeologizmów z komponentem onomastycznym we współczesnym języku rosyjskim i polskim)

LADISLAV VOBOŘIL, Экономия усилий и игровое начало в Сети (Ekonomija usili i igrowoje naczało w Sieti]

JANINA WOŁCZUK, Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego przez duchownych rzymskokatolickich na Kresach Wschodnich w okresie zaborów

АНАТОЛІЙ ЗАГНІТКО, Типологія службовості-допоміжності в реченні і тексті [Anatolij Zagnitko, Tipołogija służbowosti-dopomiżnosti w reczenni i teksti]

АНДРЕЙ А. ЗАЙНУЛЬДИНОВ, Эмоциональная оценочность русской и испанской лексики

и фразеологии [Andriej A. Zajnildinow, Emocyonalnaja ocenocznost' russkoj i ispanskoj i frazeołogii]

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter