Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza

Rafał Wojciechowski
ISBN: 978-83-229-3104-2
Liczba stron: 252
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

W prezentowanej rozprawie autor analizuje problem arbitrażu w prawie rzymskim, glosowanym i komentowanym w średniowieczu. Podstawę źródłową stanowią: ustawodawstwo Justyniana (zwłaszcza Digesta, Kodeks i Instytucje), twórczość glosatorów, przedstawicieli doktryny materialnej i procesowej oraz komentatorów. Zakres przedmiotowy pracy stanowią instytucje sądownictwa polubownego w ujęciu wymienionych grup prawników. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione źródła prawa powszechnego dotyczące arbitrażu i samo jego pojęcie, strony postępowania, sędziowie arbitrażowi, wreszcie próba odtworzenia postępowania i jego prawidłowe zakończenie. Stanowiąca wynik kilkuletniej pracy, bogato dokumentowana materiałem źródłowym książka doskonale uzupełnia dotychczasowy brak monograficznego ujęcia kwestii arbitrażu w literaturze.

 • Wykaz skrótów

Wprowadzenie

 1. Ogólna charakterystyka źródeł
 2. Stan badań
 3. Zakres i cele rozprawy

Rozdział I. Miejsce arbitrażu w źródłach prawa oraz w dziełach uczonych prawników średniowiecza

 1. Prawo rzymskie oraz kanoniczne w średniowieczu
 2. Glosatorzy
 3. Uczeni procesualiści oraz twórcy doktryny notarialnej
 4. Komentatorzy
 5. Konkluzje

Rozdział II. Pojęcie i odmiany arbitrażu

 1. Stanowisko prawników XI–XII wieku
 2. Pojawienie się w XIII wieku rozróżnienia arbiter – arbitrator
 3. Formuła arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor
 4. Sententia arbitratorum est quaedam transactio i pierwsi komentatorzy
 5. Lanfrancus de Oriano i dalsi komentatorzy
 6. Konkluzje

Rozdział III. Strony arbitrażu

 1. Zdolność arbitrażowa
 2. Umowa jako podstawa prawna arbitrażu
 3. Szczególny nakaz prawa jako podstawa prawna arbitrażu
 4. Oczekiwania stron związane z arbitrażem
 5. Konkluzje

Rozdział IV. Sędziowie arbitrażowi

 1. Liczba sędziów arbitrażowych
 2. Kwalifikacje sędziów arbitrażowych
 3. Obowiązki sędziów arbitrażowych
 4. Uprawnienia sędziów arbitrażowych
 5. Zakończenie misji sędziów arbitrażowych
 6. Doradcy sędziów arbitrażowych
 7. Konkluzje

Rozdział V. Postępowanie arbitrażowe

 1. Miejsce postępowania
 2. Czas postępowania
 3. Obecność sędziów arbitrażowych
 4. Obecność stron
 5. Litis contestatio
 6. Postępowanie dowodowe
 7. Konkluzje

Rozdział VI. Wyrok arbitrażowy

 1. Podstawy wyrokowania
 2. Narada arbitrów i głosowanie
 3. Treść wyroku
 4. Ogłoszenie wyroku
 5. Możliwości odwołania się od wyroku
 6. Wykonanie wyroku
 7. Konkluzje

Zakończenie

Bibliografia

 • Źródła
 • Literatura

Indeks osób

Summary

 

 

Contents

 

 • List of abbreviations

Introduction

 • General description of sources
 • State of research
 • Scope and objectives of the book

Chapter I. The place of arbitration in sources of law and in works of legal scholars in the Middle Ages

 1. Roman law and canon law in the Middle Ages
 2. Glossators
 3. Scholars specialising in legal procedure and authors of notarial doctrine
 4. Commentators
 5. Conclusions

Chapter II. The notion and types of arbitration

 1. Opinion of 11th–12th century jurists
 2. Emergence of the arbiter – arbitrator distinction in the 13th century
 3. The arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor formula
 4. Sententia arbitratorum est quaedam transactio and the first commentators
 5. Lanfrancus de Oriano and later commentators
 6. Conclusions

Chapter III. Arbitration parties

 1. Arbitration capacity
 2. Agreement as legal basis of arbitration
 3. Special legal norm as legal basis of arbitration
 4. Expectations of parties with regard to arbitration
 5. Conclusions

Chapter IV. Arbitral judges

 1. Number of arbitral judges
 2. Qualifications of arbitral judges
 3. Duties of arbitral judges
 4. Powers of arbitral judges
 5. Completion of arbitral judges’ mission
 6. Advisers to arbitral judges
 7. Conclusions

Chapter V. Arbitration proceedings

 1. Venue
 2. Time
 3. Presence of arbitral judges
 4. Presence of parties
 5. Litis contestatio
 6. Hearing of evidence
 7. Conclusions

Chapter VI. Arbitral judgement

 1. Grounds for adjudication
 2. Arbiters’ discussions and vote
 3. Content of judgement
 4. Announcement of judgement
 5. Possibilities of appealing against judgement
 6. Enforcement of judgement
 7. Conclusions

Conclusion

Bibliography

 • Sources
 • Literature

Index of persons

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter