Sędziowski nadzór penitencjarny

Tomasz Kalisz
ISBN: 978-83-229-3143-1
Liczba stron: 516
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Monografia T. Kalisza przedstawia problemy natury teoretycznej, prawnej i praktycznej, związane z sędziowskim nadzorem penitencjarnym. Przedmiotowa instytucja należy do szeroko rozumianych mechanizmów kontrolnych istniejących w toku postępowania wykonawczego, gwarantujących jego prawidłowy przebieg. Nadzór penitencjarny jest w doktrynie prawa karnego wykonawczego instrumentem o charakterze kontrolno-nadzorczym, uruchamianym w toku wykonywania środków o charakterze izolacyjnym. Ponieważ środki reakcji na przestępstwo związane z izolacją traktuje się obecnie jako najdalej ingerujące w sferę praw i wolności obywatelskich, wymagają one odpowiednich gwarancji prawnych zabezpieczających pozycję skazanego. Przykładem może być nadzór penitencjarny, który koncentruje się na kontroli legalności i prawidłowości wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Warto zauważyć, że problematyka ta nie była dotąd zbyt szeroko analizowana w polskiej literaturze prawniczej.

 • Wstęp

Rozdział 1. Kodeksowe i pozakodeksowe instrumenty gwarantujące prawidłowy tok wykonywania środków o charakterze izolacyjnym

 • Uwagi wprowadzające
 • Kodeksowy system kontroli w toku postępowania wykonawczego
  • Wnioski o wszczęcie postępowania, zażalenia na postanowienia incydentalne oraz procedura z art. 24 k.k.w.
  • Skargi, wnioski i prośby
  • Tryb skargowy z art. 7 k.k.w.
  • Kontrola społeczna nad postępowaniem wykonawczym
  • Nadzór administracyjno-służbowy. Kontrola wewnętrzna w ramach jednostek organizacyjnych więziennictwa
 • Inne procedury kontrolne dotyczące środków izolacyjnych
  • Mechanizmy międzynarodowej kontroli i ochrony praw człowieka
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Skarga konstytucyjna
  • Kontrola parlamentarna
  • Monitoring organizacji pozarządowych

Rozdział 2. Ewolucja nadzoru penitencjarnego w Polsce

 • Uwagi ogólne
 • Okres dwudziestolecia międzywojennego
  • Kształtowanie się jednolitego systemu penitencjarnego
  • Rozporządzenie w sprawie organizacji więziennictwa z 1928 r.
  • Kodeks karny z 1932 r. i ustawa o organizacji więziennictwa z 1939 r.
 • Lata 1945–1969
  • Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej
  • Narodziny sędziowsko-prokuratorskiego modelu nadzoru penitencjarnego
  • Ustawa o Prokuraturze PRL z 1967 r.
 • Kodeks karny wykonawczy z 1969 r.
  • Kodeksowy zakres działań nadzorczych
  • Wydziały penitencjarne w sądach wojewódzkich
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego z 1981 r.
  • Ustawa Prawo o ustroju sadów powszechnych z 1985 r. oraz ustawa o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1985 r.
  • W stronę reformy prawa karnego wykonawczego

Rozdział 3. Nadzór penitencjarny — definicja, charakter prawny i teleologiczne podstawy

 • Uwagi wstępne
 • Rozgraniczenie terminów kontrola i nadzór. Definicja pojęcia sędziowski nadzór penitencjarny
  • Pojęcie kontroli i jej istota
  • Kontrola a nadzór
  • Pojęcie sędziowskiego nadzoru penitencjarnego i jego charakter prawny
 • Cele, zakres i kryteria nadzoru penitencjarnego
  • Cele działań kontrolnych a cele nadzoru penitencjarnego
  • Rodzaje i zakres kontroli a zakres nadzoru penitencjarnego
  • Kryteria kontroli a kryteria nadzoru penitencjarnego
 • Procedury kontrolne i ich jakość a problemy związane z realizacją nadzoru penitencjarnego
  • Fazy (stadia) kontroli
  • Jakość i wyniki kontroli
  • Środki realizacji nadzoru penitencjarnego
  • Klasyfikacja problemowa nadzoru penitencjarnego
 • Teorie uzasadniające istnienie nadzoru penitencjarnego
  • Teoria rozszerzonego postępowania incydentalno-wykonawczego
  • Teoria ochrony praw podmiotowych skazanego
  • Teoria wnikania czynnika legalności do dziedziny wykonawczej
  • Teoria samodzielnej prawnej natury kary pozbawienia wolności

Rozdział 4. Pozycja i kompetencje sędziego penitencjarnego w ujęciu k.k.w. z 1997 r.

 • Sędzia penitencjarny jako organ prawa karnego wykonawczego
  • Pojęcie organu postępowania wykonawczego
  • Podział organów postępowania wykonawczego
  • Organy sądowe
  • Sąd penitencjarny — sędzia penitencjarny
 • Pojęcie kompetencji
 • Kompetencje wykonawcze sędziego penitencjarnego
 • Kompetencje nadzorcze sędziego penitencjarnego
  • Zespół kompetencji nadzorczych i ich klasyfikacja
  • Własne środki korekcyjne
  • Wstrzymanie wykonania aktu prawnego
  • Środki tak zwanej pośredniej ingerencji
  • Zatwierdzenie (udzielenie zgody)
  • Żądanie informacji oraz powiadomienie (środki informacyjne)
  • Środki doradcze (poradnictwo)

Rozdział 5. Szczegółowe problemy związane z nadzorem penitencjarnym realizowanym poza zakładem karnym

 • Nadzór penitencjarny nad tymczasowym aresztowaniem, zatrzymaniem oraz w zakresie wykonywania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
  • Problemy definicyjne
  • Zakres problemowy działań nadzorczych
  • Cele wykonywania tymczasowego aresztowania
  • Status prawny osoby tymczasowo aresztowanej (aspekt wykonawczy)
  • Nadzór penitencjarny a nadzór procesowy nad zatrzymaniem
  • Nadzór penitencjarny a nadzór procesowy nad tymczasowym aresztowaniem
 • Nadzór w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz zakładzie leczenia odwykowego
  • Izolacyjne środki zabezpieczające. Zakres problemowy działań nadzorczych
  • Status prawny osoby internowanej
  • Kontrola pomieszczeń i posiadanych przedmiotów, kontakty ze światem zewnętrznym oraz stosowanie środków przymusu bezpośredniego
  • Typologia instytucji detencyjnych a nadzór penitencjarny
  • Kompetencje nadzorcze i formy realizacyjne stosowane w ramach kontroli wykonywania środków zabezpieczających
  • Inne procedury nadzorczo-kontrolne nad środkami zabezpieczającymi
 • Nadzór penitencjarny związany z wykonywaniem orzeczeń sądów wojskowych
  • Sądownictwo wojskowe — wojskowy sędzia penitencjarny
  • Zakres i właściwość
  • Orzeczenia sądów wojskowych objęte nadzorem penitencjarnym

Rozdział 6. Nadzór penitencjarny w świetle badań empirycznych

 • Założenia metodologiczne badań empirycznych
 • Nadzór penitencjarny w percepcji sędziów penitencjarnych
  • Charakterystyka grupy sędziów uczestniczących w badaniach
  • Ocena wybranych zagadnień związanych z wykonywaniem środków izolacyjnych
  • Sugestie i oceny dotyczące instytucji nadzoru penitencjarnego
 • Sprawozdania wizytacji jednostek penitencjarnych za lata 2001–2008
  • Zakres analizy oraz strona formalna sprawozdań
  • Strona materialna sprawozdań oraz kierunek i treść zaleceń powizytacyjnych
  • Wnioski końcowe i zalecenia powizytacyjne

Wnioski końcowe

Wykaz piśmiennictwa

Wykaz aktów prawnych

Spis tabel, wykresów i wykazów

Aneks. Zbiór aktów normatywnych regulujących problematykę nadzoru penitencjarnego w Polsce (1918–2010)

Wzór ankiety

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter