Nowa kodyfikacja prawa karnego . Tom IX

Leszek Bogunia (red.)
ISBN: 83-229-2167-5
Liczba stron: 368
Rok wydania: 2001
Nakład wyczerpany

Leszek Bogunia, Wprowadzenie

Prawo Karne Materialne

Piotr Góralski, Uwagi dotyczące zasad odpowiedzialności za zabójstwo eutanatyczne w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku
Natalia Kłączyńska, Prawnokarny zakaz dyskryminacji z powodów religijnych
Justyna Szczypińska, Przestępstwo fałszu intelektualnego w ustawodawstwie, judykaturze i w doktrynie

Prawo Karne Procesowe

Jerzy Bielasiński, Z problematyki orzekania, wykonania i nadzoru nad przebiegiem wykonywania środka zabezpieczającego z art. 94par1kk
Justyna Mętel, Wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego – art. 387kpk
Marcin Myczkowski, Prawnokarne problemy ochrony świadka

Tomasz Razowski, Uwagi na tle kontroli formalnej aktu oskarżenia
Karolina Stocka, Tymczasowe aresztowanie w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Eliana Trybuchowska, Kasacja po nowelizacji i przed nowelizacją

Prawo Karne Wykonawcze

Leszek Bogunia, Niektóre zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej skazanego w postępowaniu wykonawczym

Tomasz Kalisz, Ewolucja koncepcji pracy skazanych odbywających pracę pozbawienia wolności na tle rozwoju więziennictwa na świecie do połowy XIX w.
Krzysztof Maksymowicz, W sprawie obowiązku naprawienia szkody orzekanego w ramach probacji
Tomasz Mandecki, Ustawodawstwo i orzecznictwo Stanów Zjednoczonych w sprawie prawa do wolności sumienia i wyznania więźniów
Bogdan Myrna, Udział prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym
Waldemar R. Rodakiewicz, Wszczęcie postępowania i wydanie postanowienia w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Nauki pokrewne

Katarzyna Liżyńska, Ekspertyzy dotyczące ustalania ojcostwa na podstawie dziedziczenia listewek skórnych
Janusz Sawicki, Zaniechanie ukarania sprawcy w polskim prawie skarbowym

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter