Kodeks spółek handlowych. Po dziesięciu latach

Józef Frąckowiak (red.)
ISBN: 978-83-229-3346-6
Liczba stron: 740
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2013
Cena: 150,00 PLN   

Obszerny zbiór artykułów, wydany pod redakcją naukową prof. Józefa Frąckowiaka z Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowi zaktualizowane omówienie zagadnień z zakresu ważnego działu prawa handlowego. Prezentowane opracowania wyszły spod pióra twórców pierwotnego tekstu Kodeksu spółek handlowych i współautorów kolejnych jego nowelizacji. Dodatkowo tom zawiera artykuły młodszych autorów, którzy spoglądają na problematykę polskiego prawa spółek z zupełnie innej perspektywy.

 • Słowo wstępne

I. Ocena nowelizacji Kodeksu spółek handlowych — dokonanych, projektowanych, zaniechanych

 • Andrzej KIDYBA, Najgorsza nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i jej skutki
 • Adam OPALSKI, Kodeks spółek handlowych w ostatnich latach — tendencje w orzecznictwie sądowym
 • Krzysztof OPLUSTIL, Zmiany Kodeksu spółek handlowych pod wpływem prawa europejskiego— na przykładzie regulacji łączeń transgranicznych i krajowych
 • Michał ROMANOWSKI, Ostatnie reformy prawa spółek — czy udane oraz czy ostatnie?
 • Stanisław SOŁTYSIŃSKI, Kodeks spółek handlowych po upływie pierwszej dekady obowiązywania. Refleksje współsprawcy
 • Andrzej SZUMAŃSKI, Nowelizacje Kodeksu spółek handlowych w okresie od 2000 do 2012 r.
 • Józef FRĄCKOWIAK, Aleksander KAPPES, Czy potrzebna jest nowelizacja art. 299 k.s.h.

II. Spółki kapitałowe

 • Katarzyna BILEWSKA, O prawie akcjonariusza do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia — uwagi krytyczne i wnioski de lege ferenda na tle art. 400 k.s.h.
 • Małgorzata DUMKIEWICZ, Zarzut nieważności uchwały w świetle art. 252 § 4 i 425 § 4 k.s.h.
 • Piotr KĘDZIERSKI, Skutki naruszenia norm względnie wiążących przez uchwałę zgromadzenia udziałowców spółki kapitałowej
 • Krzysztof KUŁAK, Nabycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Marek LEŚNIAK, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji — czas na zmiany
 • Marek MICHALSKI, Kodeks spółek handlowych a publiczne wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
 • Dominika OPALSKA, Pojęcie „szansy korporacyjnej” (corporate opportunity)
 • Robert PABIS, Przepis art. 246 § 3 k.s.h. jako instrument ochrony statusu prawnego wspólników spółki zo.o. (zagadnienia wybrane)
 • Urszula PROMIŃSKA, Kilka uwag na temat spółki kapitałowej w organizacji
 • Piotr PINIOR, Ochrona praw mniejszości w Kodeksie spółek handlowych
 • Wojciech POPIOŁEK, Charakter prawny zdarzenia prowadzącego do objęcia udziałów podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Mateusz RODZYNKIEWICZ, Przedmiotowe i podmiotowe aspekty zaskarżania uchwał wspólników (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy) z powodu ich niezgodności z prawem
 • Bogusław SOŁTYS, Prawnicze spółki kapitałowe
 • Roman ULIASZ, Rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Antoni WITOSZ, „Czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem udziałów” w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 294 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego
 • Ewa WÓJTOWICZ, Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ujawniony po jej wykreśleniu z rejestru
 • Agnieszka MALAREWICZ-JAKUBÓW, Elżbieta BIENIEK-KORONKIEWICZ, Renata TANAJEWSKA, Wzorzec umowy spółki z o.o. udostępniony w systemie teleinformatycznym

III. Spółki osobowe

 • Łukasz BŁASZCZAK, Spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnicy w postępowaniu egzekucyjnym. Wybrane zagadnienia
 • Przemysław BRYŁOWSKI, O pilnej potrzebie zmian niektórych przepisów regulujących funkcjonowanie spółek osobowych
 • Bogusława GNELA, Uwagi na temat art. 33 Kodeksu spółek handlowych i jego nowelizacji
 • Jakub JANETA, Spółka komandytowo-akcyjna. Zagadnienia wybrane
 • Grzegorz KOZIEŁ, Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe w nowelizacjach k.s.h. a przesłanki rozwiązania tej spółki. Zagadnienia wybrane
 • Katarzyna KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK, Ukształtowanie podmiotowości prawnej spółki jawnej
 • Beata KOZŁOWSKA-CHYŁA, Spółka cywilna czy spółka jawna — zniesienie trybu obligatoryjnego przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną
 • Jan LIC, Zasady reprezentacji osobowych spółek handlowych a ich zdolność do czynności prawnych
 • Wiktor P. MATYSIAK, Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej
 • Piotr ZAPOROWSKI, Firma spółki jawnej
 • Ewa ZIELIŃSKA, Zmiana umowy spółki osobowej
 • Jerzy CISZEWSKI, Jakub KNABE, Spółka cywilna czy cicha?

IV. Varia

 • Agnieszka GUZEWICZ, Transgraniczne połączenia oraz przekształcenia spółek w świetle acquis communautaire
 • Mateusz PIETRASZEWSKI, Zapis na sąd polubowny w umowach spółek z udziałem adwokatów
 • Ewa SKIBIŃSKA, Zakres podmiotowy regulacji transgranicznego łączenia się spółek w przepisach Kodeksu spółek handlowych
 • Robert STEFANICKI, Prawo grup spółek — wybrane zagadnienia
 • Piotr Marcin WIÓREK, Odpowiedzialność zarządców niemieckiej spółki z o.o. za prowadzące do niewypłacalności spółki płatności dokonywane na rzecz wspólników
 • Wojciech J. KATNER, Krzysztof FLISZKIEWICZ, Łączenie się i inne rodzaje transformacji spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wierzycieli łączących się spółek kapitałowych (prawo polskie na tle prawa Unii Europejskiej)
 • Elwira MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ, Izabella GIL, Dochodzenie roszczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter