Prace Kulturoznawcze XVI. Na nowo o "Nauce nowej"

Krzysztof Łukasiewicz (red.)
ISBN: 978-83-229-3445-6
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   

Nauka nowa Giambattisty Vica stosunkowo późno została uznana za klasyczną pozycję refleksji o kulturze, co było spowodowane wieloma przyczynami. Uzyskawszy jednak już tę rangę, należy do tych, których lektura jest wciąż ponawiana czy to w celu lepszego jej zrozumienia, czy to w poszukiwaniu źródeł współczesnego myślenia i inspiracji dla niego. Autorzy, których prace złożyły się na 16. tom „Prac Kulturoznawczych”, zmierzyli się z koncepcją neapolitańskiego myśliciela nie tyle, by oddać jej historyczne zasługi, ile by odpowiedzieć na pytania o jej żywotne problemy i sensy. Przy takim podejściu takie zagadnienia, jak: dyskusja Vica z kartezjanizmem i filozofią oświeceniową, jego ujęcie roli Opatrzności i religii, sposób traktowania mitu czy nawet opis olbrzymów, ujawniają wymiar przekraczający czas, z którego się wywodzą. W grę wchodzi także etos obywatelski, za którym Vico się opowiadał i który perswadował, znaczenie jego filozofii dla myśli i działalności politycznej oraz jego analiza relacji języka i poezji, słowa i obrazu. Kwestie te były już przedmiotem namysłu dawniejszych badaczy jego twórczości, dlatego też ich ujęcia stały się ważnym tematem w aktualnym, rozumiejącym i analitycznym odbiorze Nauki nowej.

Wstęp (Krzysztof Łukasiewicz)
Vico o historyzmie, historiozofii i własnej historii
Zbigniew Drozdowicz, Giambattisty Vica zmagania z chrześcijańskim historycyzmem oraz z kartezjańskim ahistoryzmem
Stefan Klemczak, „Księga kultury” i jej autorzy
Wojciech Puchta, Przeżycie wspólnoty w Autobiografi i Giambattisty Vica
Czytając Naukę nową
Ewa Kosowska, Temat olbrzymi w Nauce nowej i Nowych Atenach
Robert Zontek, Giambattista Vico a radykalna myśl społeczna pierwszej połowy XX wieku — przyczynek do zagadnienia
Dawid Junke, Współczesna recepcja teologicznego wymiaru myśli Giambattisty Vica
Wokół Vikiańskiej koncepcji mitu
Krzysztof Dix, Pavese — uważny czytelnik Nauki nowej. O micie u Cesarego Pavese i Giambattisty Vica
Ewa Kwiatkowska, Vikiański ślad w warburgiańskiej tradycji kulturoznawczej. Mythopoiesis obrazu
Izolda Topp, O micie i wyobraźni w świecie współczesnym. Pytania na marginesie Nauki nowej
Archiwum
Krzysztof Łukasiewicz, Wokół problemów recepcji filozofi i Giambattisty Vica
Bogdan Suchodolski, Idea mitu
Bogdan Suchodolski, Filozofia mitu
Bogdan Suchodolski, O prawdzie
Przekłady
Johann Kreuzer, Zmysłowość języka
Recenzje
Humanistyka z odzysku (Sławomir Magala)
O relacjach transnarodowych i transdyscyplinarnych w badaniu pamięci zbiorowej (Paweł Lewandowski)
Brutus i Baloo idą na pogrzeb (Mirosław Kocur)
E-humanistyka. Ku wiedzy wirtualnej (Aleksandra Kil)
Streszczenia
Noty o autorach


Introduction (Krzysztof Łukasiewicz)
Vico on historicism, historiosophy and own history
Zbigniew Drozdowicz, Giambattista Vico’s struggle with the Christian historicism and the ahistoricism of Descartes
Stefan Klemczak, “The book of culture” and its authors
Wojciech Puchta, Experience of a commonwealth in Vico’s Autobiography
Reading New Science
Ewa Kosowska, Giant theme in New Science and New Athens
Robert Zontek, Giambattista Vico in early twentieth-century radical thought
Dawid Junke, The contemporary reception of Giambattista Vico’s theological thought
On the Vikian concept of myth
Krzysztof Dix, Pavese — the attentive reader of New Science. On myth in the works of Cesare Pavese and Giambattista Vico
Ewa Kwiatkowska, Vikian trace in Warburgian culture knowledge tradition. The Mythopoiesis of image
Izolda Topp, Myth and imagination in modern world. Some questions around Vico’s New Science
Archives
Translations
Reviews
Summaries
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter