Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna

Marcin Anaszewicz
ISBN: 978-83-229-3471-5
Liczba stron: 272
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 38,00 PLN   
Cena: 27,00 PLN   

To pierwsza w Polsce publikacja, która d­otyczy publicznego komunikowania rządowe­go i  przedstawia, w jaki sposób polski ­rząd organizuje swoje struktury do reali­zacji zadań publicznych w obszarze publi­cznego komunikowania rządowego. W pierws­zej kolejności autor wyjaśnia, jakie reg­ulacje prawne i w jakim zakresie tworzą ­normy publicznego komunikowania rządoweg­o w Polsce oraz jak wpływają na proces jego o­rganizacji. Następnie sprawdza, czy w Polsce is­tnieje jedna polityka rządu w tym aspekc­ie, czy też wiele niezależnych, niespó­jnych z sobą polityk działania polskieg­o rządu, które realizują poszczególne po­dmioty tworzące rząd i administrację rzą­dową.

Zaprezentowane w monografii w­yniki badań pokazują, iż polskie regulac­je w sposób jasny i szeroki określają us­trojowe zasady i obowiązki rządu w zakre­sie komunikowania rządowego. Brakuje j­ednak, jak pokazuje analiza prawoznawcza­, regulacji określających struktury i za­sady organizacyjne działania rządu w bad­anym aspekcie. W związku z tym polski r­ząd w badanym zakresie nie prezentował żadn­ej polityki, nie istniał podmiot (osoba ­lub urząd) koordynujący tę część aktywno­ści rządu, a poszczególne resorty dowolnie­ kształtują swoje struktury oraz cele, b­rakuje wreszcie strategii unifikacji w­izerunku rządu. Rozproszone są też środk­i finansowe, co sprawia, że aktywność po­szczególnych podmiotów wydaje się przypa­dkowa, a działania rządu jako całości – ­rozproszone. Nie jest czytelna linia dzi­eląca publiczne komunikowanie rządowe od­ politycznego, co jest – w ocenie autora­ – niezgodne z zasadą neutralności polit­ycznej administracji rządowej. Tak zorga­nizowane struktury nie są zdolne do prowadzenia efektywnych i ekonomic­znych działań rządu, w tym do budowy zau­fania obywateli do władzy, a tym samym do pozyskiwania poparcia dla prowadzonych­ polityk oraz zwiększania zaangażowania ­obywateli i ich realnego udziału w życiu­ publicznym. Na zakończe­nie autor podejmuje więc próbę sformułowania ­rekomendacji o charakterze wniosków de l­ege ferenda. Dotyczą one możliwych zmian­ w obowiązujących w Polsce przepisach pr­awnych, a także zmian instytucjonalnych ­i organizacyjnych w obszarze polskiego k­omunikowania rządowego, które mogłyby wyeliminować mankamenty polskiego systemu ­komunikowania rządowego.

Wstęp
Rozdział 1. Istota komunikowania rządowego
1.1. Komunikowanie rządowe w kontekście teorii naukowych
1.1.1. Komunikowanie rządowe w kontekście komunikowania publicznego i wybranych teorii dotyczących komunikowania między rządzącymi a obywatelami
1.1.2. Komunikowanie rządowe w kontekście teorii public relations
1.2. Uczestnicy procesu komunikowania rządowego
1.2.1. Instytucje publiczne w procesie komunikowania rządowego
1.2.2. Podmioty pozarządowe w procesie komunikowania rządowego
1.2.3. Polityczni decydenci a korpus służby cywilnej
1.3. Zadania, narzędzia i modele organizacji w procesie komunikowania rządowego
1.3.1. Cele i zadania w procesie komunikowania rządowego
1.3.2. Formy i narzędzia komunikowania w procesie komunikowania rządowego
1.3.3. Struktury w procesie komunikowania rządowego
Podsumowanie
Rozdział 2. Regulacje prawne w obszarze komunikowania rządowego w Polsce
2.1. Komunikowanie rządowe w aktach prawa międzynarodowego
2.1.1. Prawo do informacji w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych
2.1.2. Rada Europy a obowiązki informacyjne władz państwowych
2.1.3. Komunikowanie publiczne w aktach prawnych Unii Europejskiej
2.2. Postanowienia Konstytucji RP w dziedzinie komunikowania rządowego
2.2.1. Prawo do informacji publicznej
2.2.2. Wolność słowa i wolność prasy a komunikowanie rządowe
2.2.3. Komunikowanie pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa
2.3. Komunikowanie rządowe w aktach prawnych powszechnie obowiązujących
2.3.1. Udostępnianie informacji publicznej
2.3.2. Komunikowanie publiczne w procesie stanowienia i upowszechniania prawa
2.3.3. Rzecznicy prasowi instytucji publicznych w Polsce w świetle powszechnie obowiązujących regulacji
2.3.4. Inne regulacje w obszarze komunikowania rządowego
Podsumowanie
Rozdział 3. Organizacja komunikowania rządowego
3.1. Struktura i pozycja komunikowania rządowego w Polsce
3.1.1. Poziomy komunikowania rządowego
3.1.2. Pozycja Rzecznika Prasowego Rządu i struktury komunikowania rządowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
3.1.3. Pozycja komunikowania rządowego w ministerstwach i jego struktury
3.1.4. Organizacja zadań komunikowania rządowego w ministerstwach
3.2. Cele i zadania administracji rządowej w procesie komunikowania rządowego
3.2.1. Zewnętrzne źródła celów i zadań
3.2.2. Wewnętrzne źródła celów i zadań
3.3. Kadry administracji rządowej w procesie komunikowania rządowego
Podsumowanie
Rozdział 4. Praktyka komunikowania rządowego
4.1. Współdziałanie w praktyce między podmiotami administracji rządowej w procesie komunikowania rządowego
4.1.1. Formalne relacje między Rzecznikiem Prasowym Rządu i Centrum Informacyjnym Rządu a resortami
4.1.2. Formy współpracy między Rzecznikiem Prasowym Rządu i Centrum Informacyjnym Rządu a resortami
4.2. Kanały i narzędzia komunikowania rządowego w Polsce
4.2.1. Narzędzia informacyjne i promocyjne stosowane przez podmioty administracji rządowej
4.2.2. Struktura wydatków ministerstw i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na działania informacyjne i promocyjne w latach 2011–2012
4.2.3. Struktura wydatków na zakup mediów w latach 2010–2013
Podsumowanie
Zakończenie
Wnioski de lege ferenda
Wykaz skrótów
Bibliografia
Literatura
Źródła
Polskie akty prawne i orzecznictwo
Konstytucja i ustawy
Rozporządzenia
Uchwały
Zarządzenia
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo sądów administracyjnych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Inne
Akty prawne i orzecznictwo — międzynarodowe i europejskie
Źródła internetowe
Aneks
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Informacje publiczne
Inne
Summary
Wykaz ilustracji
Spis rycin
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

 

 

CONTENTS


Introduction
Chapter 1. The essence of government communication
1.1. Government communication in the context of scientific theories
1.1.1. Government communication in the context of public communication and selected theories of communication between the authorities and citizens
1.1.2. Government communication in the context of public relations theory
1.2. Participants in government communication
1.2.1. Public institutions in government communication
1.2.2. Non-governmental entities in government communication
1.2.3. Political decision-makers and the civil service
1.3. Tasks, tools and organisational models in government communication
1.3.1. Goals and tasks in government communication
1.3.2. Communication forms and tools in government communication
1.3.3. Structures in government communication
Summing-up
Chapter 2. Legal regulations in government communication in Poland
2.1. Government communication in international law
2.1.1. Right to information with the framework of the United Nations Organisation system
2.1.2. The Council of Europe and the government’s duty of information
2.1.3. Public communication in the European Union legislation
2.2. Provisions of the Constitution of the Republic of Poland concerning government communication
2.2.1. Right to public information
2.2.2. Freedom of speech, freedom of the press and government communication
2.2.3. Communication between the constitutional bodies of the state
2.3. Government communication in universally binding legislative acts
2.3.1. Provision of public information
2.3.2. Public communication in the legislative process and enactment of the law
2.3.3. Spokespersons of public institutions in Poland in the light of the existing legal regulations
2.3.4. Other regulations concerning government communication
Summing-up
Chapter 3. Organisation of government communication
3.1. Structure and position of government communication in Poland
3.1.1. Levels of government communication
3.1.2. Position of the Government Spokesperson and the structures of government communication in the Chancellery of the Prime Minister
3.1.3. Position and structures of government communication in the ministries
3.1.4. Organisation of tasks of government communication in the ministries
3.2. Goals and tasks of government administration in government communication
3.2.1. External sources of goals and tasks
3.2.2. Internal sources of goals and tasks
3.3. Government administration personnel in government communication
Summing-up
Chapter 4. Government communication practice
4.1. Practical cooperation between government administration entities in government communication
4.1.1. Formal relations between the Government Spokesperson, the Government Information Centre and the ministries
4.1.2. Forms of cooperation between the Government Spokesperson, the Government Information Centre and the ministries
4.2. Channels and tools of government communication in Poland
4.2.1. Information and publicity tools used by government administration entities
4.2.2. Pattern of expenditure of the ministries and the Chancellery of the Prime Minister on information and publicity measures in 2011–2012
4.2.3. Pattern of media expenditure in 2010–2013
Summing-up
Conclusion
De lege ferenda conclusions
List of abbreviations
Bibliography
Literature
Sources
Polish legislative acts and case-law
Constitution and acts of parliament
Regulations
Resolutions
Ordinances
Constitutional Court case-law
Administrative Court case-law
Supreme Court case-law
Other
International and European legislative acts and case-law
Internet sources
Annex
Applications for access to public information
Public information
Other
Summary
List of illustrations
List of prints
List of drawings
List of graphs
List of tables

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter