Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXXV

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2015
Cena: 29,00 PLN   15,00 PLN  

Obowiązujące od 1997 r. kodeksy karny i postępowania karnego oraz kodeks karny wykonawczy do chwili obecnej były wielokrotnie nowelizowane (k.p.k. — 102 razy, k.k. — 69 razy, k.k.w. — 49 razy). W perspektywie 18 lat wprowadzane zmiany spowodowały nie tyle „drobne korekty”, ale w poważnym stopniu zreformowały wymienione kodeksy. Różne były tego powody. Jedne zmiany wymusiła między innymi „praktyka”, inne szybko zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne w naszym kraju, a także i na świecie. Wpływ na treść prawa karnego miały również nasze zobowiązania wewnątrz Unii Europejskiej. Nie możemy zapominać także o naciskach opinii publicznej, często sterowanych przez media oraz populizmie politycznym.
Oddając do rąk czytelników kolejny tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego”, znajdujemy się w dość szczególnym momencie dlatego, że od 1 lipca 2015 r. wchodzą wżycie kolejne zmiany. Chodzi o ustawy nowelizujące kodeks postępowania karnego, kodeks karny oraz kodeks karny wykonawczy, które śmiało można ocenić jako swoistą rekodyfikację (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247, oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Zakres zmian wprowadzanych przez wskazane regulacje jest ogromny, a ich autorzy, w uzasadnieniu zmian stwierdzają, że będzie to największa nowelizacja kodyfikacji karnej od czasu jej uchwalenia w 1997 roku. Jednocześnie uznano tak szeroki zakres zmian za niezbędny w obliczu bardzo trudnej sytuacji systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i uzasadniony wadliwą strukturą orzekanych przez sądy kar w relacji do poziomu i charakterystyki przestępczości oraz niedostatkami przepisów ustaw karnych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie systemu odpowiedzialności karnej. Niektóre z nowo wprowadzanych regulacji wydają się trafne, gdyż stwarzają możliwość skuteczniejszej walki z przestępczością. Niektóre jednak uznawane są za co najmniej kontrowersyjne, a nawet sprzeczne  z podstawowymi założeniami, które przyświecały twórcom kodeksów. Wydaje się, że ostateczna ocena wypracowana zostanie w perspektywie praktyki. Nie zmienia to faktu, że w najbliższych latach czeka nas trudne, ale jednocześnie bardzo wyzywające zadanie analizy oraz oceny teoretycznej i pragmatycznej nowo przyjętych rozwiązań.

 

ze Wstępu

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Rajnhardt Kokot, Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część I
Piotr Góralski, Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część I
Joanna Brzezińska, Uwagi o wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym
Prawo karne procesowe
Anna Czwojda, Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa skarbowego innej osoby wk.k.s.
Dominika Brulińska, Diana Dajnowicz, Dziecko jako świadek w procesie karnym w ujęciu teoretycznym i praktycznym
Prawo karne wykonawcze
Kamila Mrozek, „Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podstawowa przesłanka fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
Agnieszka Antkowiak, Zabezpieczenie majątkowe na poczet kary grzywny
Nauki pokrewne
Agnieszka Kania, Kilka uwag o prawnokarnej polityce legislacyjnej
Magda Duniewska, Ewolucja metod badań zapachowych — początki osmologii w Polsce


Tomasz Kalisz, Foreword
Substantive criminal law
Rajnhardt Kokot, The issue of driving to suicide — considerations in the light of statutory traits of Art. 151 of the Polish Criminal Code
Piotr Góralski, The problem of admissibility of the application of preventive measures against young offenders (Part 1)
Joanna Brzezińska, Remarks on some types of aggravated homicide in Italian criminal law
Procedural criminal law
Anna Czwojda, Reimbursement of financial benefit derived from atax offense of another person in the Fiscal Penal Code
Dominika Brulińska, Diana Dajnowicz, Child as awitness in acriminal trial in theory and practice
Executive criminal law
Kamila Mozek, “Excessively adverse effects of immediate execution of imprisonment” as a primary prerequisite for aconditional suspension of imprisonment sentence
Agnieszka Antkowiak, Security on property towards a fine
Related sciences
Agnieszka Kania, Some remarks on the legal and penal legislative policy
Magda Duniewska, Evolution of scent tracing methods — the origins of osmology in Poland

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter