Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXXVI

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 176
Rok wydania: 2015
Cena: 28,00 PLN   15,00 PLN  

„Szybko zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, postępujący proces globalizacji oraz dynamiczne zmiany w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa wymuszają podejmowanie inicjatyw ustawodawczych również w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Oznacza to w praktyce, że ustawodawstwo karne staje się polem ciągłych zmian determinowanych potrzebą podążania za zmieniającą się rzeczywistością oraz chęcią zwiększenia efektywności walki z zachowaniami kryminalnymi. Zebrane w tomie opracowania są próbą przedstawienia teoretycznych i praktycznych problemów związanych z nowym stanem prawnym. Wielu autorów zgłasza dalsze postulaty zmian w obowiązującym stanie prawnym, ale także z dystansem odnosi się do zbyt daleko idących propozycji nowelizacyjnych systemu szeroko rozumianego prawa karnego. Chodzi w tym przypadku zwłaszcza o te elementy „ustawicznej reformy” prawa, które są sprzeczne z dorobkiem nauki i w sposób wyraźny odbiegają od potrzeb praktyki lub — ze względu na realia ekonomiczne i społeczne występujące w naszym kraju — w praktyce nie będą realizowane.
Niniejszy tom jest już trzydziestym szóstym, który oddajemy w ręce czytelników, których krąg się stale zwiększa. Lekturą zawartych w tej cyklicznej publikacji opracowań zainteresowane jest znaczące grono pracowników nauki, studentów oraz praktyków. Świadczy o tym fakt, że opracowania te są często powoływane przez znamienitych autorów, cytowane przez studentów w pracach magisterskich oraz że sięgają do nich także praktycy, którym są pomocne w rozwiązywaniu konkretnych problemów".

 

Ze Słowa wstępnego

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Piotr Ochman, Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
Rajnhardt Kokot, Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część II
Renata Pietruszka, Nowa treść kary ograniczenia wolności
Prawo karne wykonawcze
Tomasz Kalisz, Decyzja klasyfikacyjna. Charakter prawny oraz tryby kontroli i weryfikacji
Katarzyna Sitnik, Czynniki socjologiczne a przestępczość kobiet. Wybrane teorie kryminologiczne
Aldona Nawój-Śleszyński, Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w różnych systemach jej wykonywania
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji k.k. i k.k.w. — z perspektywy zadań kuratora sądowego
Nauki pokrewne
Iwona Zieniewicz, Podstawowe założenia metody graficzno-porównawczej stosowanej w ramach badań pismoznawczych w Polsce
Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce


Tomasz Kalisz, Foreword.
Substantive criminal law
Piotr Ochman, Criminal legal protection of the capital market based on the example of illegal activity related to trading of financial instruments
Rajnhardt Kokot, The issue of driving to suicide — considerations in the light of the statutory traits of Art. 151 of the Polish Criminal Code (Part 2)
Renata Pietruszka, New content of the penalty of restriction of liberty
Executive criminal law
Tomasz Kalisz, Classification decision — the legal nature and modes of control and verification
Katarzyna Sitnik, Sociological factors and female crime. Selected criminological theories
Aldona Nawój-Śleszyński, Conditional early releases of convicts, who serve their sentences in different enforcement systems
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Conditional suspension of sentence following the amendments in the Polish Penal Code and Executive Penal Code — from the perspective of probation officer’s tasks
Related sciences
Iwona Zieniewicz, The basic assumptions of comparative-graphic method applied in handwriting studies in Poland
Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Overview of research methods applied in handwriting studies in Poland

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter