Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 18

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 176
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 22,00 PLN   

Kolejny, 18. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaproszonych do współpracy gości, w tym także spoza naszego kraju. Podejmowana przez autorów problematyka dotyczy między innymi partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze transportowej (Olga Bednyakowa), wpływu polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce (Małgorzata Januszewska) czy nadzoru autorskiego w prawie budowlanym (Bartłomiej Jaworski).
Zeszyt zawiera także część „W opiniii naszych Mistrzów”, a w niej recenzję książki Rama Charana Global Tilt. Leading Your Business through the Great Economic Shift autorstwa prof. Jarosława Kundery.

Wstęp
I. ARTYKUŁY NAUKOWE
Nina Baranowska, Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na efektywność jej zachowań. Rozważania na tle ekonomicznej analizy prawa
Olga Bednyakova, Public-private partnership in the transport infrastructure of developing countries.
Małgorzata Januszewska, Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce
Iga Jaworska, Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy
Bartłomiej Jaworski, Nadzór autorski w prawie budowlanym
Paweł Lenio, Treść i strony cywilnoprawnego stosunku służebności przesyłu
Paweł Łagowski, Wybrane aspekty zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako elementy składowe realizacji prawa do ochrony zdrowia
Maciej Nowakowski, Polityka podatkowa państwa a rozwój mieszkalnictwa
Michał Stawiński, Zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. (sygn. SK 32/14)
Justyna Ziobrowska, Uwarunkowania i przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
II. W OPINII NASZYCH MISTRZÓW
Jarosław Kundera, Recenzja książki Rama Charana Global Tilt. Leading Your Business through the Great Economic Power Shift
Notki o autorach

Preface
I. SCIENTIFIC ARTICLES
Nina Baranowska, The impact of public authority liability on the effectiveness of its acts. Reflections based on the economic analysis of law
Olga Bednyakova, Public-private partnership in the transport infrastructure of developing countries.
Małgorzata Januszewska, The impact of cultural policy on the functioning of cultural institutions in Poland
Iga Jaworska, Obligation to bear fees for municipal waste management — selected problems
Bartłomiej Jaworski, Autorʼs supervision in construction law
Paweł Lenio, The essence of and parties to utility easement
Paweł Łagowski, Selected aspects to principle of equal access to health care services as elements of the right to health protection.
Maciej Nowakowski, Stateʼs fiscal policy and housing development
Michał Stawiński, Flat rate compensation for copyright infringement in the context of the Constitutional Tribunal᾿s judgment of 23 June 2015 r. (file no. SK 32/14)
Justyna Ziobrowska, Determinants and course of Polish emigration before and after Polish accession to the European Union
II. IN OUR MASTERS’ OPINION
Jarosław Kundera, Book review: Rama Charan, Global Tilt. Leading Your Business through the Great Economic Power Shift
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter