Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem

Bogusława Dobek-Ostrowska, Waldemar Sobera (red.)
ISBN: 978-83-229-3561-3
Liczba stron: 224
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017

Niniejsza publikacja ma wskazać najczęściej stosowane oraz nowe metody wykorzystywane w badaniach nad komunikowaniem. Wskazuje na zalety i wady każdej metody, pozostawiając czytelnikowi możliwość wyboru najskuteczniejszej drogi realizacji założonych przez niego celów badawczych. Jak widać po przykładach zaprezentowanych w opracowaniu, w naukach o komunikowaniu występuje szeroka gama możliwych przedmiotów do analizy. Przegląd metod ilościowych, jakościowych oraz hybrydowych opiera się między innymi na badaniach dziennikarzy, odbiorców, zawartości mediów, a także dyskursu prowadzonego na ich łamach. W Polsce ciągle brakuje prac dotyczących kwestii warsztatowych, więc ta publikacja ma wypełnić ową lukę i być głosem w dyskusji na temat ważności i poprawności metodologicznej w naukach o komunikowaniu.

Wstęp (Bogusława Dobek-Ostrowska i Waldemar Sobera)
Część 1. Analiza zawartości
Rozdział 1. Rola metod badawczych w studiach komunikologicznych (Bogusława Dobek-Ostrowska i Waldemar Sobera)
Wstęp
1.1. Metody ilościowe
1.2. Metody jakościowe
1.3. Metody hybrydowe
Literatura
Rozdział 2. Ilościowa analiza zawartości w badaniach nad potencjałem deliberacyjnym forów internetowych (Jakub Parnes)
Wstęp
2.1. Analiza internetowych dyskusji politycznych w Grecji, Holandii i Wielkiej Brytanii
2.2. Analiza forum Demokratitorget.no
2.3. Analiza lokalnych i ogólnokrajowych dyskusji z forum portalu Gazeta.pl
2.4. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 3. Nagłośnienie kwestii wyborów do Parlamentu Europejskiego przez polskie tygodniki opinii w 2014 roku (Julia Trzcińska)
Wstęp
3.1. Analiza zawartości w nauce o komunikowaniu politycznym
3.2. Zastosowanie metody w badaniach nagłośnienia kwestii wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
3.3. Problem badawczy i charakterystyka medium
3.4. Metodologia badawcza i materiał empiryczny
3.5. Pytania i hipotezy badawcze
3.6. Widoczność polityków i dziennikarzy
3.7. Uramowienie
3.8. Źródła i aktorzy
3.9. Badanie opinii publicznej
3.10. Styl dziennikarski
3.11. Wnioski z badań
3.12. Zakończenie
Literatura
Rozdział 4. Nagłośnienie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w portalach internetowych (Róża Smolak)
Wstęp
4.1. Metody ilościowe i jakościowe
4.2. Metodologia wykorzystana w badaniach
4.3. Hipotezy i pytania badawcze
4.4. Analiza materiału badawczego
4.5. Wnioski
Literatura
Rozdział 5. Zawartość dzienników we Wrocławiu. Porównawcza analiza ilościowo-jakościowa (Waldemar Sobera)
Wstęp
5.1. Metoda ilościowa i jakościowa
5.2. Metodologia badania
5.3. Hipotezy i pytania badawcze
5.4. Prezentowanie danych
5.5. Wyniki
5.6. Wnioski
Literatura
Część 2. Badania ilościowo-jakościowe
Rozdział 6. Analiza reklamy politycznej i materiałów wyborczych Zjednoczonej Lewicy w wyborach parlamentarnych w 2015 roku (Sandra Wolna)
Wstęp
6.1. Metoda jakościowo-ilościowa
6.2. Materiał badawczy
6.3. Klucz kategoryzacyjny
6.4. Analiza wyników
6.5. Opis badania
6.6. Hipotezy i pytania badawcze
6.7. Wyniki badań
6.8. Wnioski
6.9. Zakończenie
Literatura
Rozdział 7. Metoda Social Network Analysis (SNA) w badaniach zaangażowania komunikacyjnego użytkowników serwisów społecznościowych (Jacek Nożewski)  
Wstęp
7.1. Przestrzeń komunikacyjna serwisów społecznościowych
7.2. Metoda analizy sieciowej
7.3. Analiza relacji komunikacyjnych a rodzaj zaangażowania
7.4. Metodologia badania
7.5. Wyniki analizy
7.6. Wnioski
Literatura
Część 3. Metody jakościowe
Rozdział 8. Krytyczna analiza dyskursu w badaniach nad komunikacją (Bernadetta Ciesek)
Wstęp
8.1. KAD a założenia współczesnej humanistyki
8.2. Wybrane kategorie analityczne
8.3. Lingwistyczne badania nad dyskursem — propozycja analizy
8.4. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 9. Myślenie pojęciowe i stereotypowe: budowanie lub niszczenie wizerunku (Andrzej Kopeć)
Wstęp
9.1. Dezinformacja
9.2. Pojęcia i stereotypy
9.3. Przykładowe pojęcia i stereotypy
9.4. Rola stereotypów w funkcjonowaniu norm decyzyjnych
9.5. Zapaść i manipulacja semantyczna
9.6. Obrona przed stereotypami
9.7. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 10. Metodologia i dyskurs polityczny na przykładzie parlamentarzystów Ligi Polskich Rodzin (Marcin Płoski)
Wstęp
10.1. Kwestia hipotez w badaniach jakościowych
10.2. Metodologia i analiza dyskursu politycznego
10.3. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 11. Metoda Manifesto Research Group. Analiza treści programów wyborczych SLD do Sejmu w latach 2001–2015 (Michał Pienias)
Wstęp
11.1. Założenia metody Manifesto Research Group
11.2. Zmiany treści programów wyborczych SLD do parlamentu krajowego w latach 2001–2015 3
11.3. Podsumowanie
Literatura
Załącznik
Spis tabel, fotografii i wykresów
Spis tabel
Spis fotografii
Spis wykresów
Summary
Indeks nazwisk
Indeks nazw i pojęć
Noty biograficzne


Introduction (Bogusława Dobek-Ostrowska and Waldemar Sobera)
Part 1. Content Analysis
Chapter 1. The role of research methods in communication studies (Bogusława Dobek-Ostrowska and Waldemar Sobera)
Introduction
1.1. Quantitative methods
1.2. Qualitative methods
1.3. Hybrid methods
Literature
Chapter 2. Quantitative content analysis in the studies on the potential of online discussion forums (Jakub Parnes)
Introduction
2.1. Online political discussions analysis in Greece, Ireland and United Kingdom
2.2. Analysis of Demokratitorget.no forum
2.3. Analysis of local and national discussion in the portal Gazeta.pl forum
2.4. Summary
Literature
Chapter 3. Coverage of the issue of the 2014 elections to the European Parliament by Polish weeklies (Julia Trzcińska)
Introduction
3.1. Content analysis in the political communication studies
3.2. Application of the method in the coverage of elections to the European Parliament in 2014
3.3. Research problem and the characteristics of the medium
3.4. Research methodology and empirical material
3.5. Questions and research hypotheses
3.6. Visibility of politicians and journalists
3.7. Framing
3.8. Sources and actors
3.9. Public opinion poll
3.10. Journalistic style
3.11. The conclusions of the study
3.12. Summary
Literature
Chapter 4. Coverage of the Russian-Ukrainian conflict by web portals (Róża Smolak)  
Introduction
4.1. Quantitative and qualitative methods
4.2. The methodology used in the study
4.3. Hypotheses and research questions
4.4. Analysis of material
4.5. Conclusions
Literature
Chapter 5. The contents of the dailies in Wroclaw. A quantitative and qualitative comparative analysis (Waldemar Sobera)
Introduction
5.1. Quantitative and qualitative method
5.2. Research methodology
5.3. Hypotheses and research questions
5.4. Presentation of data
5.5. Results
5.6. Conclusions
Literature
Part 2. Quantitative — Qualitative Research
Chapter 6. The analysis of political advertising and election materials of the United Left Party (Zjednoczona Lewica) in the 2015 parliamentary elections (Sandra Wolna)
Introduction
6.1. Qualitative and quantitative method
6.2. Research material
6.3. Code book
6.4. Analysis of the data
6.5. Description of research
6.6. Hypotheses and research questions
6.7. Findings
6.8. Results
6.9. Conclusion
Literature
Chapter 7. The Social Network Analysis (SNA) method in the research on communication engagement of social media users (Jacek Nożewski)
Introduction
7.1. Social media communication space
7.2. The Social Network Analysis method
7.3. Communication relations analysis and the type of engagement
7.4. Research methodology
7.5. Analysis of results
7.6. Conclusions
Literature
Part 3. Qualitative Methods
Chapter 8. Critical discourse analysis in communication research (Bernadetta Ciesek)
Introduction
8.1. CDA and assumptions of contemporary humanistic studies
8.2. Selected analytical categories
8.3. Proposal of linguistic research on discourse
8.4. Summary
Literature
Chapter 9. Conceptual and stereotypical thinking: creating or destroying the image (Andrzej Kopeć)
Introduction
9.1. Disinformation
9.2. Concepts and stereotypes
9.3. Concepts and stereotypes — examples
9.4. Role of stereotypes in functioning of decision making norms
9.5. Collapse and semantic manipulation
9.6. Defending against stereotypes
9.7. Summary
Literature
Chapter 10. Methodology and political discourse: the example of The League of Polish Families (Liga Polskich Rodzin) parliamentarians (Marcin Płoski)
Introduction
10.1. The question of hypotheses in qualitative research
10.2. The methodology and political discourse analysis
10.3. Summary
Literature
Chapter 11. The Manifesto Research Group method: content analysis of the Democratic Left Alliance (SLD) parliamentary election programs in the years 2001–2015 (Michał Pienias)
Introduction
11.1. The assumptions of Manifesto Research Group method
11.2. Changes in the content of SLD election programs to the national parliament in the years 2001–2015
11.3. Summary
Literature
Appendix
List of tables, photographs and figures
List of tables
List of photographs
List of figures
Summary
Index of names
Index of concepts
Notes on contributors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter