Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLIII. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka

Jacek Giezek, Dagmara Gruszecka, Tomasz Kalisz (red.)
ISBN: 978-83-229-3574-3
Liczba stron: 568
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Z recenzji prof. Jerzego Skorupki:

"Recenzowane dzieło stanowi Księgę Jubileuszową ofiarowaną Profesorowi Tomaszowi Kaczmarkowi z okazji Jego osiemdziesiątej rocznicy urodzin. Księga stanowi wyraz uznania złożony Profesorowi za Jego wkład w naukę prawa karnego i aktywność naukową. Dość powiedzieć, że w latach 2006–2016 Profesor Tomasz Kaczmarek opublikował ponad 50 prac naukowych dotyczących zagadnień podstawowych dla nauki o przestępstwie i karze oraz zagadnień metodologicznych, aksjologicznych i kryminalnopolitycznych prawa karnego. Brał udział w 16 przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w 8 przewodach o nadanie tytułu naukowego profesora oraz przewodzie dotyczącym nadania tytułu doktora honoris causa. Opublikowanie Księgi Jubileuszowej jest zatem ze wszech miar uzasadnione i pożądane.
W opracowaniu tego dzieła wzięło udział 33 autorów, którzy przedstawili 30 opracowań o jednoznacznie naukowym charakterze. […] Recenzowane dzieło powinno wzbudzić zainteresowanie osób zajmujących się nie tylko dogmatyką prawa karnego, lecz także praktyką stosowania prawa, a Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka powinna znaleźć się w bibliotece każdego prawnika."Jacek Giezek, Słowo wstępne
Wykaz prac naukowo–badawczych Profesora Tomasza Kaczmarka z lat 2006–2016
Marek Bielski, Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa  
Tadeusz Bojarski, Uwagi o zasadach wymiaru kary w polskich kodeksach karnych
Magdalena Budyn-Kulik, Wpływ osobowości sprawcy na ocenę podstaw i zakresu odpowiedzialności karnej
Ryszard Dębski, Jeszcze o propozycji zakotwiczenia w kodeksie karnym kryteriów obiektywnego przypisania skutku
Teresa Dukiet-Nagórska, Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego
Monika Filipowska-Tuthill, Nielegalna imigracja z perspektywy występku umożliwienia lub ułatwienia pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek Giezek, Tożsamość czynu jako podstawa różnicowania mechanizmów redukujących odpowiedzialność karną
Dagmara Gruszecka, Tendencje prywatyzacji prawa karnego a ujmowanie społecznej szkodliwości jako podstawy kryminalizacji
Stanisław Hoc, O tak zwanym szpiegu i terroryście koronnym
Tomasz Kalisz, Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń
Piotr Kardas, Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego
Rajnhardt Kokot, Kilka uwag o konstrukcji i konsekwencjach ciągu przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku
Violetta Konarska-Wrzosek, Zwyczajny i nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary w świetle kodeksu karnego po nowelizacji z 20 lutego 2015 roku
Tomasz Tadeusz Koncewicz, Polish Judiciary and the Constitutional Fidelity. „In Judges We Trust”?
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki, Sprawiedliwość w sędziowskim wymiarze kary
Jan Kulesza, Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako warunek kryminalizacji
Witold Kulesza, Zbrodnia Katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka — refleksje nad wyrokiem z 21 października 2013 roku
Jerzy Lachowski, Ewolucja regulacji dotyczącej błędu co do znamion typu podstawowego w polskich kodyfikacjach karnych
Agnieszka Liszewska, Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności
Jarosław Majewski, Czy idea tak zwanej wtórnej legalności się broni?
Mirosława Melezini, Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego. Wstępne wyniki badań
Anna Muszyńska, O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku
Monika Płatek, Wolność słowa — ujęcie prawnokarne
Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Kilka uwag na tle kompensacyjnej funkcji prawa karnego
Łukasz Pohl, O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a § 1 kodeksu karnego
Rainer Sieg, Privatisierung der Strafverfolgung — Königsweg oder Irrweg?
Barbara Stańdo-Kawecka, O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej — uwagi na tle przyczyn i skutków „masowego uwięzienia” w Stanach Zjednoczonych
Grażyna B. Szczygieł, Cele wykonywania kary pozbawienia wolności — kilka refleksji    
Andrzej J. Szwarc, Aktualne aspekty zjawiska kryminalizacji dopingu w sporcie
Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski, O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne

Jacek Giezek, Foreword

List of scientific and research works of Professor Tomasz Kaczmarek from 2006–2016
Marek Bielski, Fraud causing damages and no-damage fraud as two distinctive types of the fraud offense
Tadeusz Bojarski, Remarks on the principles of imposing penalties in Polish criminal codes
Magdalena Budyn-Kulik, The wrong-doer’s personality influence on the assessment of criminal liability grounds and scope
Ryszard Dębski, More on the proposal to include in the Criminal Code criteria of objective attribution of effect
Teresa Dukiet-Nagórska,  Essay on the right to decide about some aspects of personal life
Monika Filipowska-Tuthill, Illegal immigration from the perspective of the crime of enabling or facilitating stay on the Polish territory
Jacek Giezek, The Identity of an act as a basis for differentiation of mechanisms reducing criminal responsibility
Dagmara Gruszecka, Tendencies to privatise criminal law and recognition of social harm as the basis of criminalisation
Stanisław Hoc, On spies and terrorists
Tomasz Kalisz, Dangerous prisoners. Selection procedure, verification and the scope of restrictions
Piotr Kardas, A few thoughts on how to resolve disputes concerning agential cooperation in individual crimes
Rajnhardt Kokot, A few remarks about the structure and the consequences of the series of crimes in the light of the amendment to the Penal Code of February 20, 2015
Violetta Konarska-Wrzosek, The ordinary and extraordinarily mitigated imposition of penalty under Criminal Code following the revision of 20 February 2015
Tomasz Tadeusz Koncewicz, Polish Judiciary and the Constitutional Fidelity. „In Judges We Trust”?
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki, Punishment and justice in the judge’s sentencing decisions
Jan Kulesza, Criminalization conditioned by a social threat .
Witold Kulesza, The Katyń massacre before the European Court of Human Rights — reflections on the October 21, 2013 judgment
Jerzy Lachowski, The evolution of regulation of the mistake of fact in Polish criminal codes
Agnieszka Liszewska,  Criminal  liability  for  committing  offences  under  condition of the so-called culpable insanity
Jarosław Majewski, Is the idea of the so-called “secondary legality” defensible?
Mirosława Melezini, Penal policy of courts in the context of criminal law reform. Preliminary research results
Anna Muszyńska, On changes in the scope of therapeutic precautionary measures against amendment to the Penal Code of 2015
Monika Płatek, Freedom of speech — legal aspects of the concept
Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk, A few remarks on a compensative function of criminal law
Łukasz Pohl, On the approach to the forfeiture of company assets and property rights in the draft Article 44a (1) of the Criminal Code
Łukasz Pohl, Privatization of criminal prosecution — a royal road or a wrong track?
Barbara Stańdo-Kawecka, The importance of the fundamental principles of punishment in criminal policy — remarks against a background of causes and results of “mass incarceration” in the United States
Grażyna B. Szczygieł, Objectives of enforcement of the penalty of imprisonment — a few reflections
Andrzej J. Szwarc, Current aspects of the criminalisation of doping in sport
Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski, On the functions of delusion as to the circumstanc

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter