Neerlandica Wratislaviensia XXVII

Wilken Engelbrecht (red.)
ISSN: 0860-0716
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 29,00 PLN   

Kolejny, 27. tom najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” (lista ERIH Plus) zawiera dwanaście artykułów, które zostały przedstawione podczas kolokwium doktorantów i habilitantów reprezentujących niderlandystyczne środowisko akademickie w Europie Środkowej. Kolokwium to odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w maju 2016 roku.
Tematyka tomu jest bardzo obszerna, co sprawia, że nie jest on przeznaczony dla wąskiego grona odbiorców. Wręcz przeciwnie — czytelnik znajdzie tu zarówno teksty językoznawcze (Křížová, Loosen, Pekelder), publikacje skupiające się na metodyce nauki języka niderlandzkiego (Czerwonka-Wajda, Kucfir, Manolova Maciel), jak i prace literaturoznawcze (Engelbrechtová, Paluszek), odsłaniające przed czytelnikiem niderlandzką spuściznę kulturową, której ślady obecne są w całej Europie. W tomie odnajdziemy także teksty przybliżające recepcję ważnych dla historii literatury europejskiej utworów niderlandzkich autorów (Engelbrecht, Lipnicki, Tóth) oraz recenzje najnowszych pozycji bibliograficznych autorstwa polskich znawców kultury i literatury niderlandzkiej (Dynarowicz, Kozak).
Lektura 27. tomu „Neerlandica Wratislaviensia” jest fascynującą intelektualną podróżą odkrywającą język, literaturę i kulturę Niskich Krajów.

 • Voorwoord (Wilken Engelbrecht)
 • Jan Pekelder, Condities op combineerbaarheid. Het geval van de bepaling van de gesteldheid en de PP
 • Gert Loosen, Mits wroeginge der conscientien: het voorwaardelijk voorzetsel ‘mits’ al in de zestiende eeuw
 • Kateřina Křížová, Benamingen van dieren in de Nederlandse en in de Tsjechische vaste ad­jectivische vergelijkingen in de spiegel van de geschreven corpora
 • Agnieszka Kucfir, De rol van de Processability Theory van Pienemann in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij Poolse studenten
 • Zuzanna Czerwonka-Wajda, Modificatie, substitutie of uitbreiding? Over de articulatorische karakteristiek en classificatie van uitspraakfouten van leerders van het Nederlands als vreemde taal
 • Elissaveta Manolova Maciel, Vrouwenbeelden en genderrepresentatie in een leergangen Nederlands voor anderstaligen
 • Jana Engelbrechtová, Aanwezigheid van werk van Hugo de Groot in Debrecen
 • Przemysław A. Paluszek, Huygens: lost – regained – revised. De literair-historische receptie van Constantijn Huygens in de eerste helft van de 19e eeuw
 • Marcin Lipnicki, Wat eene moeder lijden kan door Hendrik Conscience in het Pools. Vertal­ing of adaptatie?
 • Wilken Engelbrecht, Persoonlijke contacten in vooroorlogse receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling
 • Zsuzsa Tóth, De receptie van Madelon Székely-Lulofs in de Hongaarse pers in het interbel­lum
 • Joanna Włodarczyk, Een vergelijking van De boeren van Władysław Reymont met De vlaschaard van Stijn Streuvels en de receptie van De boeren in Nederland

Boekbesprekingen

 • Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze pol­skiej po 1918 roku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 (Ewa Dynarowicz)
 • Paweł Zajas, Niemilknące muzy. Wydawcy, pisarze, tłumacze i pośrednicy kulturowi na fron­tach Wielkiej Wojny 1914–1918, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 (Łukasz Kozak)

 

***

 

 • Foreword (Wilken Engelbrecht)
 • Jan Pekelder, Conditions of combinability. The case of the secondary predicate and the PP
 • Gert Loosen, Provided the conscience is not satisfied: the conditional preposition ‘if’ already in the sixteenth century
 • Kateřina Křížová, The designation of animals in Dutch and in Czech fixed adjective compar­isons on the basis of the written corpora
 • Agnieszka Kucfir, The role of Pienemann’s Processability Theory in the acquisition of Dutch as a second language by Polish students
 • Zuzanna Czerwonka-Wajda, Modification, Substitution or Extension? The articulatory char­acterisation and classification of pronunciation errors bylearners of Dutch as a foreign language
 • Elissaveta Manolova Maciel, Images of women and gender representation in courses of Dutch as a foreign language
 • Jana Engelbrechtová, Hugo Grotius’s works in the Debrecen Library collection
 • Przemysław A. Paluszek, Huygens: lost – regained – revised. The reception within literary historiographyof Constantijn Huygens’s works in the first half of the 19th century
 • Marcin Lipnicki, Wat eene moeder lijden kan (What a mother can suffer) by Hendrik Con­science in Polish. Translation or adaptation?
 • Wilken Engelbrecht, Personal contacts in the pre-World War Two reception of Dutch-lan­guage literature in Czech translation
 • Zsuzsa Tóth, The reception of Madelon Székely-Lulofs’s work in the Hungarian press during the interwar period
 • Joanna Włodarczyk, A comparison of The peasants by Władysław Reymont with The flax­field by Stijn Streuvels and the reception of The peasants in the Netherlands

Book Reviews

 • Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze pol­skiej po 1918 roku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 (Ewa Dynarowicz)
 • Paweł Zajas, Niemilknące muzy. Wydawcy, pisarze, tłumacze i pośrednicy kulturowi na fron­tach Wielkiej Wojny 1914–1918, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 (Łukasz Kozak)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter