Slavica Wratislaviensia CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 640
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 80,00 PLN   

Najnowszy numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” jest poświęcony tematowi śmierci w literaturze rosyjskiej w różnych epokach historycznoliterackich. Polscy i zagraniczni autorzy pięćdziesięciu opublikowanych tu artykułów podjęli refleksję między innymi nad filozoficznymi, kulturowymi, religijnymi, społecznymi i psychologicznymi wymiarami śmierci oraz ich literackimi reprezentacjami, negacją śmierci i koncepcjami nieśmiertelności, postawami wobec umierania, obrzędami i tradycjami funeralnymi, a także nad estetyką i poetyką utworów zawierających wątki tanatologiczne. Materiałem badawczym studiów są zarówno wybitne i znane, jak i drugorzędne i zapomniane bądź dopiero odkrywane dzieła poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne i publicystyczne, pochodzące z różnych epok — od czasów najdawniejszych do naszych dni. Teksty zostały napisane w języku rosyjskim i polskim, w różnych kluczach metodologicznych. Kolejny numer czasopisma będzie zawierał teksty traktujące o tej samej problematyce w innych literaturach słowiańskich.

 • Roman Krasilnikov, Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале русской литературы)
 • Nina Osipova, Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива
 • Irina Raikova, Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте
 • Aleksandr Shaikin, „Паче радуяся отхожю свѣта сего!”: смерть святого и смерть злодея в древнерусских текстах XI–XII веков
 • Olga Zhuravel, Ситуация „преставления” в старообрядческой агиографии
 • Alina Orłowska, Śmierć to nie kres istnienia… Oblicza śmierci w poezji masońskiej Michaiła Chieraskowa
 • Magdalena Dąbrowska, Śmierć nagła. Rosjanie wobec trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku
 • Sylwia Kamińska-Maciąg, Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Władimira Odojewskiego
 • Tatiana Megrelishvili, Концепт „смерть” в романтической лирике Михаила Лермонтова
 • Irina Belyaeva, Сюжет романа Ивана Тургенева Отцы и дети в свете художественной танатологии писателя
 • Konstantin Barsht, Тема самоубийства и неевклидово пространство в творчестве Федора Достоевского
 • Mirosława Michalska-Suchanek, Samobójcy w twórczości Fiodora Dostojewskiego — próba typologii
 • Galina Romanova, Сюжетные функции мотива смерти в романах Федора До-стоевского
 • Joanna Nowakowska-Ozdoba, „Jeżeli ziarno pszenicy […] obumrze, przynosi plon obfity” — temat śmierci, nieśmiertelności i zmartwychwstania w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego
 • Marta Łukaszewicz, Мотив смерти в позднем творчестве Николая Лескова
 • Ludmiła Łucewicz, „Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?” (Исповедальные размышления Льва Толстого о смерти)
 • Elena Poltavec, Три смерти Андрея Болконского (Война и мир Льва Толстого) в мифо-ритуальном контексте
 • Natalia Kaźmierczak, Как умирает другой. Художественная антропология смерти в творчестве Вацлава Серошевского (на материале произведений: На краю лесов и Предел скорби)
 • Giulia Baselica, Павел Муратов и образ смерти в итальянском Возрождении
 • Andrzej Dudek, Антропология смерти в творчестве Дмитрия Мережковского
 • Boris Lanin, Смерть и власть в литературной антиутопии
 • Elena Borisova-Yurkovskaya, Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова
 • Zsuzsanna Kalafatics, Интерпретация смерти в книге Мышкина дудочка Алексея Ремизова
 • Maria Giej, Танатологическая проблематика в повести Злая вечность Георгия Пескова
 • Ilona Moteiunaite, Поэтика описания смерти в творчестве Сергея Дурылина
 • Alfia Smirnova, Онтология смерти в рассказах Гайто Газданова
 • AnnaPaszkiewicz, Suicidia w twórczości Gajto Gazdanowa
 • Alla Gromova, Тема смерти в творчестве Леонида Зурова
 • Aurelia Kotkiewicz, Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku
 • Olga Sazontchik, Чем бы дитя ни тешилось…, или размышления о том, чем тешится дитя в сказке Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише
 • Nel Bielniak, Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina
 • Valentyna Gerasymchuk, Бытие и небытие смерти в смысловой картине реальности и художественного текста (на материале романов Леонида Леонова Дорога на Океан и Максима Горького Жизнь Клима Самгина)
 • Beata Pawletko, Wobec majestatu śmierci. Uwagi na marginesie lektury wspomnień Jefrosinii Kiersnowskiej Ile wart jest człowiek
 • Anna Boginskaya, Мотив смерти в романтическом любовном дискурсе современной польской и русской прозы (на материале произведений Пастух и пастушка Виктора Астафьева, Хроника любовных происшествий Тадеуша Конвицкого)
 • Justyna Tymieniecka-Suchanek, Anastasija Cwietajewa o śmierci zwierząt (na przykładzie utworu Моя Сибирь)
 • Natalia Malutina, Смерть в симулятивном пространстве гиперреальности современной русской драмы (на примере пьес Олега Богаева)
 • Aleksandra Zywert, „Ciało śmierci” (na podstawie wybranych utworów Władimira Sorokina)
 • Katarzyna Arciszewska, Śmierć i nieśmiertelność — dwa aspekty mitu wampirycznego (na podstawie wybranych utworów rosyjskiej literatury popularnej)
 • Ludmiła Szewczenko, К вопросу о векторах освоения темы смерти в современной русской прозе
 • Maiia Polekhina, Репрезентация страха смерти в произведениях современной русской литературы о войне
 • AldonaBorkowska, Cтрах смерти в современной русской литературе о войне
 • Emine Inanyr, Историко-культурный дискурс „мифа жертвоприношения” в сопоставительном плане
 • Joanna Kula, Алгоритм шахидки (по роману Марины Ахмедовой Дневник cмертницы. Хадижа)
 • Beata Waligórska-Olejniczak, Танатография. Стратегии представления смерти в фильме Ренаты Литвиновой Последняя сказка Риты
 • Anna Skotnicka, Мотив скорби в прозе Михаила Шишкина
 • Tatiana Kuchina, „Город мертвых, где все живы”: о контекстной синонимии „жизни” и „смерти” в прозе Михаила Шишкина
 • Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, „Cмерти ведь — и дурак знает — нет, но есть разложение тканей”. Телесный аспект смерти в прозе Михаила Шишкина
 • Мarina Romanenkova, Танатологическая тематика в книгах Макса Фрая Сказки cтарого Вильнюса
 • Galina Nefagina, Танатологические хронотопы в романе Евгения Водолазкина Авиатор
 • FilippoCamagni, Человеческое бессмертие в романе Евгения Водолазкина Авиатор

Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter