Język a Kultura 27. Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata

Anna Burzyńska-Kamieniecka (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 45,00 PLN   

27 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” dotyczy aspektu diachronicznego badań nad językowo-kulturowym obrazem świata. Odniesienie do przeszłości pozwala autorom tomu nie tylko na pełniejsze odtworzenie współczesnego rozumienia wybranych pojęć, lecz także stanowi podstawę rekonstrukcji różnych sposobów ujmowania świata poprzez język w ciągu wieków. Zamieszczone w tomie artykuły zawierają analizę obecnych we współczesnej polszczyźnie form leksykalnych i struktur gramatycznych, często trudnych do wyjaśnienia na płaszczyźnie synchronicznej. Autorzy koncentrują się także na zagadnieniach związanych z dawnym dyskursem urzędowym i dydaktycznym oraz przedstawiają genezę i ewolucję niektórych pojęć, takich jak na przykład humor, nowa ewangelizacja, totalitaryzm i propaganda. Kilka artykułów w prezentowanym tomie opisuje wyniki badań nad językowym obrazem  świata w odniesieniu do różnych języków i kultur (funkcjonowanie konceptu młodzież w językach rosyjskim i chińskim,  obraz kobiety w językach angielskim i polskim oraz łaciński językowo-kulturowy obraz domu).

 • Wstęp
 • PIOTR LEWIŃSKI, Co o obrazie świata mówi nam gramatyka?
 • PIOTR ZBRÓG, Początki kształtowania się reprezentacji społecznej zapożyczeń w sferze publicznej
 • KRYSTYNA DATA, Perswazja w prozie Jana Kochanowskiego
 • MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Elementy sacrum w stylu prawno-urzędowym (na przykładzie dokumentów sejmików ziemskich doby średniopolskiej)
 • JERZY BINIEWICZ, Dwa oświeceniowe wykłady geometrii — dyskursywny obraz świata
 • MAGDALENA MAJDAK, Językowy obraz głosu w polszczyźnie — ujęcie diachroniczne
 • DARIA PROKOP, Orient po polsku. Obraz orientu w polskiej leksykografii
 • AGNIESZKA LIBURA, Geneza i ewolucja humoru
 • JOANNA KULWICKA-KAMIŃSKA, W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów
 • MARCIN POPRAWA, Totalitaryzm — doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej
 • MARCIN POPRAWA, Propaganda as a weapon and a tool of totalitarian power: The image of the concept in the common discourse of the war and occupation years (1939–1945)
 • ALLA KOZHINOWA, WANG WENJUAN, Формирование и развитие концепта «молодежь» в истории русского и китайского языков
 • MAGDALENA GRUPA-DOLIŃSKA, Polska frazeologia potoczna w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce
 • ANNA CEGIEŁKA, Kobieta w tradycyjnych przysłowiach i powiedzeniach angielskich i polskich
 • KINGA GEBEN, Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego Przechadzki po Wilnie
 • ANNA BURZYŃSKA-KAMIENIECKA, JAN KAMIENIECKI, Łaciński językowo-kulturowy obraz DOMU (wybrane aspekty)
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter