Prawo CCCXXVII. Sto lat polskiej administracji publicznej

Jerzy Korczak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 420
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Na tom 327 czasopisma „Prawo”, poświęcony stuleciu polskiej administracji publicznej, składają się artykuły przygotowane przez zaproszony do tego przedsięwzięcia wydawniczego badaczy z kilku ośrodków akademickich z terenu Polski oraz Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — najpierw rozważenie opisu i analizy procesu tworzenia administracji w Polsce po 1918 roku, a także jej ewolucji i następstw przez cały okres mijającego stulecia istnienia państwa polskiego, a następnie skonfrontowanie wyników tego badania z wynikami analogicznych analiz przeprowadzonych w tych państwach europejskich, w których podobne procesy zachodziły przed stu laty i tym samym przez taki sam okres ewoluowały aż do stanu obecnego. Propozycja opisania podobnych procesów tworzenia i przekształcania administracji w państwach o zbliżonych okolicznościach ich powstawania i przekształcania staje się niezwykle atrakcyjna i operacyjnie przydatna do porównania tych procesów. Ich zestawienie może prowadzić do ustaleń w zakresie zasad ich kształtowania, periodyzacji przebiegu i ewentualnej zbieżności tych samych momentów czasowych znaczących zmian, ale też ich przyczyn. Wreszcie może skłaniać do refleksji nad obecnym stanem administracji publicznej w państwach, które swoje istnienie wiążą z wydarzeniami sprzed stu lat.

Słowo wstępne
ADMINISTRACJA POLSKA

 • JOLANTA BLICHARZ, Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć
 • MACIEJ BŁAŻEWSKI, Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń
 • DOMINIKA CENDROWICZ, Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej
 • WOJCIECH JAKIMOWICZ, Zewnętrzne czynności materialno-techniczne administracji publicznej
 • JERZY KORCZAK, Stulecie polskiego prawa urzędniczego
 • JÓZEF KOREDCZUK, Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932
 • MARIUSZ KOTULSKI, Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym
 • MAŁGORZATA OFIARSKA, Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej
 • ZBIGNIEW OFIARSKI, Marszałek województwa jako organ podatkowy
 • PIOTR SZRENIAWSKI, Ewolucja regulacji wyrobów tytoniowych w prawie polskim
 • LIDIA ZACHARKO, MARCIN JANIK, Europeizacja administracji publicznej (kilka refleksji)

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

 • RAFAŁ CZACHOR, Obowiązki konstytucyjne w państwach postradzieckich
 • EDVINS DANOVSKIS, Basic concepts and current developments of Latvian administrative law
 • DAVID KRYSKA, Zagadnienie reformacji decyzji przez sąd administracyjny w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej w świetle pytania prejudycjalnego słowackiego Sądu Najwyższego
 • GALINA KULESHOVA, Religious groups and religious organizations in the Russian Federation: Legal aspects of activity
 • JEVGENIJ MACHOVENKO, HAROLDAS ŠINKŪNAS, Establishment of a judicial system and ensuring independence of judges in Lithuania, 1918–1920
 • WITOLD MAŁECKI, Problemy kodyfikacji prawa administracyjnego w ujęciu nauki radzieckiej w latach 1956–1967
 • СЕРГЕЙ Н. ПОТАПКИН (SERGEY N. POTAPKIN), Реабилитация нацизма как прояв-ление экстремизма: вопросы квалификации по уголовному и административному праву Российской Федерации
 • LUKÁŠ POTĚŠIL, New system and legal regulation of administrative punishment in the Czech Republic
 • ANDREY A. SHCHERBOVICH, Comparative analysis of the legislation in sphere of Internet governance in Central and Eastern Europe
 • БРОНЮС СУДАВИЧЮС (BRONIUS SUDAVIČIUS), Налоговое администрирование в системе публичного администрирования Литовской Республики

VARIA

 • PAWEŁ BORSZOWSKI, Definiowanie pojęć w prawie podatkowym a ustalenie nowego (innego) znaczenia danego określenia
 • WOLFGANG SCHRÖDER, Die allmähliche Preisgabe des Nationalstaates: Von „Kongresspolen“ zum „Weichselgouvernement“ — gibt es Parallelen im Hinblick auf EU-Rechtssetzungen und deren Vollzug? Betrachtungen zu staatlicher Souveränität und Identität im Verhältnis zu nebenstaatlichem und supranationalem Recht am Beispiel Polen
 • ALEKSANDRA SZADOK-BRATUŃ, MAREK BRATUŃ, O niektórych kategoriach filozoficznych w twórczości administracyjnoprawnej profesora Jana Bocia
 • MAGDALENA TABERNACKA, Syndrom wypalenia zawodowego w administracji publicznej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter