Nowa kodyfikacja prawa karnego L

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 196
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 35,00 PLN   

Kierowane do rąk czytelnika opracowania, jak to ma miejsce już od wielu lat (50 tomów), poruszają różne wątki związane z ograniczaniem zjawiska przestępczości. Wśród zebranych tekstów znalazły się opracowania z zakresu prawa karnego materialnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego oraz ze sfery polityki kryminalnej. Zagadnienia poruszane w tomie można wpisać w przestrzeń kontroli przestępczości. Jest to proces celowy, wymagający zaangażowania dużych sił i środków ekonomicznych oraz organizacyjnych, który powinien być oparty na doświadczeniu empirycznym. Społeczeństwo, w imieniu którego sprawowany jest wymiar sprawiedliwości, musi być o tym fakcie rzeczowo informowane, powinno zdawać sobie sprawę z kosztów polityki kryminalnej. Przestępczość tak w ujęciu zjawiska, jak w indywidualnym przypadku, jest jedną z najbardziej oczywistych odmian ryzyka, z jakimi spotykamy się współcześnie. Konieczność kontroli ryzyka to działania skierowane na jednostkę, ale także próba oddziaływania na całe społeczeństwa. Jednym z głównych zadań nowoczesnego państwa jest kontrola przestępczości. Stosowane obecnie strategie walki z tą kategorią przestępczością dalekie ciągle są od stworzenia efektywnego modelu.

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne

Prawo karne materialne

  • Rajnhardt Kokot, Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część II
  • Bogdan Myrna, Artykuł 59a k.k. — sukces czy porażka ustawodawcy
  • Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Ewolucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

Prawo karne procesowe

  • Piotr Kowalczyk, Konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego w trybie art. 355 k.p.k

Prawo karne wykonawcze

  • Krzysztof Jasiński, Kuratela penitencjarna jako element strategii przeciwdziałania wtórnej przestępczości
  • Barbara Nowak, Wychowawcze oddziaływanie obcowania z kulturą w kontekście pomocy postpenitencjarnej

Varia

  • Kamila Zarychta-Romanowska, Maciej Szostak, Frontex 3.0 — rewolucyjny czy rewelacyjny — legislacyjno-policyjny paradygmat bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Paneuropejska interpretacja i implementacja Intelligence-Led Policing
  • Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku — perspektywa prawno-psychologiczna
  • Iwona Zieniewicz, Prawno-kryminalistyczna problematyka przesłuchania małoletniego w procedurach prawnych

Sprawozdanie z konferencji

  • Edyta Żegleń-Nycz, „Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych”

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter