Kształtowanie zasobów wód podziemnych w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej

Henryk Marszałek
ISBN: 978-83-229-2867-7
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Analizowany w niniejszym opracowaniu fragment Sudetów Zachodnich tworzy morfologiczne obniżenie śródgórskie Kotliny Jeleniogórskiej wraz z jej górskim obramowaniem, uformowane w obrębie starszych utworów magmowych i metamorficznych, w niewielkim tylko stopniu wypełnione młodszą pokrywą osadową, a więc o ograniczonych możliwościach gromadzenia znacznej ilości zasobów wód podziemnych. Zróżnicowane w czasie zasilanie w wyniesionych i obniżonych morfologicznie partiach analizowanego obszaru wpływa na przestrzenną i czasową zmienność zasobów.
Niniejsza praca powstała w latach 2004–2006 i dotyczy kształtowania się zasobów wód podziemnych Kotliny Jeleniogórskiej wraz z jej górskim obramowaniem, na tle warunków hydrodynamicznych i hydrogeochemicznych. Badaniami objęto obszar o powierzchni około 680 km2 w granicach zamkniętych wododziałami, biegnącymi po kulminacjach morfologicznych pasm górskich otaczających Kotlinę. Ocena zasobów dotyczyła głównie zwykłych wód podziemnych w strefie aktywnej wymiany.

 

Ze Wstępu

 • Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Położenie obszaru i cel badań

 • Położenie obszaru badań
 • Cel badań

ROZDZIAŁ 2. Stan rozpoznania zasobów wód podziemnych
ROZDZIAŁ 3. Metodyka badań

 • Metodyka oceny zasobów wód podziemnych
 • Inne metody badawcze

ROZDZIAŁ 4. Przyrodnicze warunki kształtowania zasobów wód podziemnych

 • Ukształtowanie powierzchni terenu
 • Elementy klimatu
 • Hydrografia
 • Budowa geologiczna
  • Litostratygrafia
   • Utwory krystaliczne
   • Utwory pokrywowe
  • Tektonika dysjunktywna

ROZDZIAŁ 5. Hydrogeologiczne warunki kształtowania zasobów wód podziemnych

 • Regionalizacja hydrogeologiczna
  • Zbiorniki wód porowych
  • Zbiorniki wód porowo-szczelinowych i szczelinowych
 • Powierzchniowe przejawy występowania wód podziemnych
  • Wypływy wód podziemnych
  • Inne odsłonięcia wód podziemnych
 • Strefowość hydrodynamiczna
 • Parametry hydrogeologiczne i wodonośność utworów skalnych
  • Kenozoiczne pokrywy osadowe
  • Utwory krystaliczne
   • Zwietrzeliny skał krystalicznych
   • Spękany masyw skalny
 • Właściwości fizykochemiczne wód podziemnych i ich przestrzenne zróżnicowanie
  • Właściwości fizyczne i podstawowy skład chemiczny wód podziemnych
  • Mikroskładniki wód podziemnych
  • Radoczynność wód podziemnych
 • Skład izotopowy i wiek wód podziemnych
  • Izotopy stabilne tlenu i wodoru
  • Tryt
  • Wiek wód podziemnych
 • Pionowa strefowość hydrogeochemiczna i hydrogeotermiczna

ROZDZIAŁ 6. Kształtowanie zasobów wód podziemnych

 • Zasilanie wód podziemnych i ich odnawialność
  • Analiza wahań zwierciadła wód podziemnych
   • Strefa wysokogórska
   • Strefa stokowa i obniżenia śródgórskiego
  • Ocena zasilania na podstawie wahań zwierciadła wód podziemnych
 • Ocena zasobów odnawialnych zbiornika „Jelenia Góra” metodą modelowania matematycznego
 • Ocena zasobności wodnej masywu krystalicznego na podstawie drenażu źródlanego
  • Analiza krzywych wysychania źródeł
  • Analiza krzywych wysychania rzek
 • Ocena zasobów odnawialnych metodami hydrologicznymi
 • Zasoby odnawialne zbiornika „Karkonosze”
 • Zasoby wód termalnych Kotliny Jeleniogórskiej

ROZDZIAŁ 7. Wybrane elementy ilościowej i jakościowej ochrony zasobów wód podziemnych

 • Ujęcia wód podziemnych i stan zagospodarowania zasobów
 • Ocena podatności wybranych zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenia i zagrożenia jakości wód
  • Ocena podatności czwartorzędowych zbiorników porowych metodą macierzową
  • Ocena parametrów migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji porowo- -szczelinowego zbiornika „Karkonosze”

ROZDZIAŁ 8. Model warunków hydrogeologicznych rejonu Kotliny Jeleniogórskiej
Podsumowanie
Załącznik
Literatura
Summary
Spis tabel
List of tables
Spis rycin
List of figures

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter