Europejska przestrzeń sądowa. L’espace judiciarie européen

Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Robert Grzeszczak (red.)
ISBN: 978-83-229-3076-2
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Kolejny, 27 tom z serii Monografie Centrum Willy Brandta zatytułowano Europejska przestrzeń sądowa. Zawiera referaty polsko-francuskie wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się we Wrocławiu w 2008 r. Książka jest podzielona na pięć części. W poszczególnych artykułach omówiono: konstytucyjnoprawne aspekty tworzenia europejskiej przestrzeni sądowej, europejskiej karnej, cywilnej i administracyjnej przestrzeni sądowej oraz reformę w tym zakresie. Autorzy są przedstawicielami środowisk akademickich oraz wysokich instancji sądowych Polski, Francji, Belgii i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

 • Słowo wstępne
 • Podziękowania

Część I . Konstytucyjnoprawne aspekty tworzenia europejskiej przestrzeni sądowej

 • Krzysztof Wójtowicz, Rola sądów konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrzeni prawnej
 • David Edward, Europejska przestrzeń sądowa – dlaczego Brytyjczycy się wahają?
 • Miguel Poiares Maduro, Wykładnia prawa wspólnotowego – funkcja orzecznicza w kontekście pluralizmu konstytucyjnego

Część II . Europejska karna przestrzeń sądowa

 • Ives Bot, Powstanie europejskiej przestrzeni karnej – stan na dziś i nadzieje na jutro
 • Agnieszka Grzelak, Tworzenie europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach karnych – dotychczasowe osiągnięcia i problemy
 • Anne Weyembergh, Wzajemne uznanie orzeczeń w sprawach karnych – bilans

Część III . Europejska cywilna przestrzeń sądowa

 • Françoise Monéger, Orzecznictwo Pierwszej Izby Cywilnej dotyczące rozporządzeń w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków (Bruksela II i Bruksela II bis)

Część IV . Europejska administracyjna przestrzeń sądowa

 • Zygmunt Wiśniewski, Postępowanie sądowo-administracyjne w świetle standardów europejskich
 • Jacek Chlebny, Europejskie standardy postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy

Część V . Reforma europejskiej przestrzeni sądowej

 • Dorota Leczykiewicz, Zgodność z zasadą ochrony praw człowieka jako warunek pierwszeństwa aktów unijnych w III filarze
 • Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Reforma europejskiej przestrzeni sądowej przewidziana w Traktacie z Lizbony
 • Robert Grzeszczak, Karta praw podstawowych w europejskiej przestrzeni sądowej – wybrane zagadnienia instytucjonalno-prawne

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter