Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 1

Andrij Bojko, Maciej Marszał (red.)
ISSN: 2082-4939
Liczba stron: 412
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

„Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” są owocem wspólnych spotkań naukowych pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Kiedy w styczniu 2007 r. na zaproszenie dziekana prof. Andrija Bojki wizytę we Lwowie złożył ówczesny dziekan WPAiE prof. Marek Bojarski, zadeklarowano zacieśnienie kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami obu uczelni. Koordynatorem do spraw tej współpracy został ze strony polskiej prof. Maciej Marszał. W następnym roku z rewizytą do Wrocławia przybyli przedstawiciele władz dziekańskich i profesorowie lwowskiej uczelni. Podczas pobytu zapoznali się z programem nauczania prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i osiągnięciami naukowymi pracowników WPAiE. W czerwcu 2008 r. w czasie Dni Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii otwarto wystawę poświęconą lwowskim profesorom, którzy po II wojnie światowej stanowili kadrę wrocławskiej nauki prawa. W trakcie otwarcia ekspozycji została podpisana umowa o współpracy wydawniczej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Iwana Franki, na podstawie której wydawane są wspólne „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”. Redaktorem naczelnym czasopisma z polskiej strony został prof. Maciej Marszał, z ukraińskiej prof. Andrij Bojko, a w skład komitetu redakcyjnego weszli dziekani i rektorzy obu uczelni.

Słowo wstępne

Marek Maciejewski, Życie, wolność, własność, bezpieczeństwo. Doktrynalne przesłanki wczesnych regulacji praw człowieka

Borys Tyszczyk, Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego

Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej znaczenie dla państw Europy Wschodniej

Anna Płońska, Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego

Jerzy Skorupka, Ewolucja paradygmatu procesu karnego

Wołodymyr Burdin, Sporne zagadnienia niepoczytalności w prawie karnym Ukrainy

Wołodymyr Kossak, Forma czynności prawnej według prawa cywilnego Ukrainy

Robert Stefanicki, Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony konsumenta — zarys problematyki

Pyłyp Pyłypenko, O kodyfikacji ustawodawstwa pracy na Ukrainie oraz problemach jej zgodności z podstawowymi przepisami nauki o prawie pracy

Barbara Adamiak, Koncepcja prawomocności orzeczeń sadów administracyjnych

Lidia Klat-Wertelecka, Wymuszanie wykonania obowiązków administracyjnoprawnych w wybranych krajach europejskich

Krystyna Sawicka, Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce

Wiesława Miemiec, Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Список змісту

Передмова

Марек Мачєєвскі, Життя, свобода, власність, безпека. Доктринальні передумови ранніх регулювань прав людини

Борис Тищик, До питання про розробку, прийняття та суть першої Конституції Польщі від 3 травня 1791

Адріана Каліцка-Міколайчик, Європейська політика сусідства та її значення для держав Східної Європи

Анна Плоньска, Декілька зауважень щодо боротьби з корупцією в світлі європейського і міжнародного права

Єжи Скорупка, Еволюція парадигми кримінального процесу

Володимир Миколайович Бурдін, Спірні проблеми неосудності у кримінальному праві України

Володимир Михайлович Коссак, Форма правочину за цивільним законодавством України

Роберт Стефаніцкі, Тенденції розвитку європейського права захисту споживачa — нарис

Пилип Пилипенко, Про кодифікацію трудового законодавства в Україні та проблеми її відповідності основним положенням науки трудового права

Барбара Адам’як, Концепція правомочності рішень адміністративних судів

Лідія Клат-Вертелецка, Примус до виконання адміністративно-правових обов’язків в окремих європейських державах

Кристина Савіцка, Деякі інститути фінансової системи місцевого самоврядування в Польщі

Вєслава Мємєц, Поняття та основні принципи, що визначають відповідальність за порушення дисципліни публічних фінансів

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter