Wprowadzenie do ekonomiki

Wiesław Samecki
ISBN: 83-229-2640-5
Liczba stron: 584
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Dawno temu zetknąłem się z opinią, że podręczniki uniwersyteckie powinni pisać albo bardzo młodzi wykładowcy, rozpoczynający karierę akademicką, albo bardzo starzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Do dziś nie wiem, czy jest to pogląd słuszny. Cokolwiek by jednak o tym myśleć, to sam należę do tej drugiej grupy, chociaż nie tyle z wyboru, co z konieczności. Tak się bowiem złożyło, że okres mojej aktywności zawodowej, w charakterze wykładowcy uniwersyteckiego, przypadł na czas absolutnej dominacji w polskiej nauce ekonomii doktryny marksistowskiej. Podręczniki pisywali wówczas przekonani marksiści albo zwykli karierowicze. Nie należałem do żadnej z tych kategorii.
Książka niniejsza zawiera elementarny wykład ekonomiki i jest przeznaczona dla początkujących adeptów tej nauki. Wykład ogranicza się wyłącznie do przedmiotu ekonomiki.

 

Wiesław Samecki, Przedmowa

 • Przedmowa


Część pierwsza. Wiadomości wstępne

Rozdział I. Powstanie ekonomiki jako systemu naukowego

 • Nazwa
 • Początki ekonomiki

Rozdział II. Przedmiot ekonomiki

 • Gospodarowanie
 • Racjonalne gospodarowanie
 • Wymiana i konsumpcja

Rozdział III. Prawa ekonomiczne

 • Procesy ekonomiczne
 • Prawa ekonomiczne

Rozdział IV. Metoda ekonomiki

 • Metoda abstrakcji naukowej
 • Indukcja i dedukcja
 • Tworzenie teorii ekonomii

Rozdział V. Czynniki gospodarcze a czynniki produkcji
Rozdział VI. Systemy ekonomiczne

 • System gospodarki rynkowej
  • Kryteria ekonomicznego wyboru w gospodarce rynkowej
  • Przedsiębiorca
  • System motywacji gospodarczej
  • Charakterystyka gospodarki rynkowej
  • Rola państwa
 • System gospodarki planowe
  • Kolektywistyczna gospodarka planowa
  • Gospodarka koncesyjno-reglamentacyjna
  • Rekapitulacja

Część druga. Wielkość produkcji

Rozdział VII. Dochód narodowy

 • Podwójny wymar dochodu narodowego
 • Transfery
 • Realny dochód narodowy
 • Produkt narodowy netto
 • Zagadnienie podwójnego liczenia
 • Trudności związane z określaniem produktów finalnych
 • Trzy składniki produktu narodowego netto
 • Państwo i podatki
 • Inwestycje netto przedsiębiorstw
 • Amortyzacja kapitału rzeczowego
 • Dochód narodowy brutto
 • Inwestycje zagraniczne netto
 • Rekapitulacja
 • Streszczenie

Rozdział VIII. Oszczędności, konsumpcja i inwestycje

 • Oszczędności i inwestycje
 • Zmienność inwestycji
 • Skłonność do konsumpcji
 • Krańcowa skłonność do konsumpcji
 • Krańcowa skłonność do oszczędzania
 • Funkcja konsumpcji
 • Krzywa Lorenza
 • Ogólna (społeczna) skłonność do konsumpcji
 • Streszczenie

Rozdział IX. Czynniki determinujące wielkość dochodu narodowego

 • Określenie dochodu narodowego równowagi
  • Krzywe społecznej skłonności do konsumpcji i oszczędzania
  • Krańcowa efektywność kapitału
  • Dochód narodowy równowagi
  • Dochód narodowy równowagi. Ilustracja arytmetyczna
  • Elementarna teoria określania dochodu narodowego. Rekapitulacja
 • Inwestycje a dochód narodowy
  • Mnożnik inwestycyjny
  • Inwestycje indukowane a paradoks oszczędzania
  • Luka deflacyjna
  • Luka inflacyjna
 • Polityka fiskalna a wielkość dochodu narodowego
  • Wydatki rządowe
  • Opodatkowanie a dochód równowagi
  • Uwagi końcowe
 • Streszczenie

Rozdział X. Pieniądz

 • Definicja pieniądza
 • Rys historyczny
 • Powstanie systemu bankowego
 • Zasady prowadzenia banku. Zysk kontra bezpieczeństwo
 • Ogólne zasady rachunkowości bankowej
 • Kreacja pieniądza bankowego
 • Streszczenie

Rozdział XI. Bank centralny

 • Emisja pieniądza papierowego
 • Mierzenie ilości pieniądza
 • Regulowanie podaży pieniądza
 • Popyt na pieniądz
 • Pieniądz, procent i wielkość produkcji
 • Uwagi końcowe
 • Streszczenie

Dodatek do rozdziału XI. Ilościowa teoria pieniądza

 • Tradycyjna ilościowa teoria pieniądza
 • Monetaryzm

Rozdział XII. Pieniądz a poziom cen

 • Pojęcie inflacji i sposoby jej mierzenia
 • Równowaga ogólna
 • Popytowe i podażowe aspekty inflacji
 • Przyczyny inflacji popytowej
 • Przyczyny inflacji podażowej
 • Inflacja pełzająca i inflacja galopująca
 • Skutki inflacji
 • Inflacja popytowa a krzywa Phillipsa
 • Czym nie jest krzywa Phillipsa
 • Podażowa strona inflacji a krzywa Phillipsa
 • Streszczenie

Rozdział XIII. Handel zagraniczny

 • Składniki bilansu płatniczego
  • Przyczyny handlu zagranicznego
  • Bilans płatniczy
 • Handel zagraniczny a teoria kosztów komparatywnych
  • Krzywa transformacji
  • Korzyści ze skali produkcji i prawo malejących przychodów
  • Teoria kosztów komparatywnych
 • Streszczenie

Rozdział XIV. Międzynarodowy system monetarny

 • Płynny kurs walutowy
 • Kształtowanie się kursu walutowego na wolnym rynku
 • Zmiany kursu walutowego
 • Stały kurs walutowy
 • Niezbędna retrospekcja
 • System Bretton Woods. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Mechanizmy dostosowawcze w systemie Bretton Woods
 • Aktualny system mieszany
 • Europejski system monetarny
 • Streszczenie

Rozdział XV. Cykl koniunkturalny

 • Uwagi ogólne
 • Typy fluktuacji (wahań) ekonomicznych
 • Ogólna charakterystyka cyklu koniunkturalnego
 • Przebieg cyklu koniunkturalnego
 • Nieregularności standardowego cyklu koniunkturalnego
 • Stagflacja
 • Streszczenie

Rozdział XVI. Teorie cyklu koniunkturalnego

 • Wprowadzenie
  • Prawo J.B. Saya
  • Egzogeniczne teorie cyklu koniunkturalnego
 • Ekonomiczne teorie cyklu koniunkturalnego
  • Czysta teoria monetarna cyklu koniunkturalnego
  • Niemonetarna teoria przeinwestowania
  • Teoria innowacji
  • Monetarna teoria przeinwestowania
  • Zasada akceleracji
 • Streszczenie

 

Część trzecia. Struktura produkcji

Rozdział XVII. Rynek

 • Rynek doskonały
 • Tabela popytu
 • Elastyczność popytu
 • Współczynnik elastyczności popytu
 • Przesunięcie krzywej popytu
 • Podaż
 • Równowaga podaży i popytu. Formowanie się ceny rynkowej
 • Zmiany ceny rynkowej
 • Równowaga rynkowa w krótkim, średnim i długim okresie
 • Ekonomiczne znaczennie ceny rynkowej
 • Streszczenie

Rozdział XVIII. Teoria zachowania się konsumenta

 • A. Zachowanie się konsumenta na rynku w aspekcie kategorii użyteczności
  • Sumowanie popytów indywidualnych dla uzyskania popytu rynkowego
  • Użyteczność
  • Prawo malejącej krańcowej użyteczności
  • Reguła optymalnych zakupów
  • Krańcowa użyteczność a krzywa popytu
  • Paradoks wartości
  • Dochód i popyt. Dobra niższego rzędu
  • Dochody a substytucyjny efekt zmiany ceny
  • Zachowanie się konsumenta a krzywa popytu
  • Renta konsumenta
 • Zachowanie się konsumenta na rynku w aspekcie jego ograniczeń budżetowych
  • Zachowanie się konsumenta przy ograniczeniach budżetowych
  • Geometryczna analiza równowagi konsumenta
 • Streszczenie

Rozdział XIX. Równowaga przedsiębiorstwa

 • Koszty produkcji
  • Rodzaje kosztów produkcji
 • Konkurencja doskonała
  • 2. Równowaga przedsiębiorstwa (maksymalizacja zysku)
 • C. Konkurencja niedoskonała
  • Rynki niedoskonałe
  • Krzywa popytu na produkcję przedsiębiorstwa w warunkach niedoskonałej konkurencji
  • Utarg krańcowy i cena
  • Równowaga przedsiębiorstwa (maksymalizacja zysku)
  • Graficzny obraz równowagi przedsiębiorstwa
 • Streszczenie

Rozdział XX. Teoria produkcji

 • Ogólna teoria produkcji
  • Dwa podstawowe zagadnienia teorii produkcji
  • Optymalna kombinacja czynników produkcji
  • Ceny czynników produkcji i wielkość produkcji najlepszego zysku
  • Popyt na czynniki produkcji jest popytem wtórnym
  • Łączny popyt na czynniki produkcji
  • Problem przyczynowości
  • Produkt krańcowy a prawo malejących przychodów
  • Równoważenie wartości wszystkich krańcowych fizycznych produktów
  • Kombinacja czynników produkcji a ceny
  • Wzrost cen czynników produkcji a produkcja najwyższego zysku
  • Wartość krańcowego produktu a ceny czynników produkcji
  • Dwa uzupełnienia
 • Graficzna interpretacja teorii produkcji
  • Funkcja produkcji
  • Prawo malejących przychodów - powtórka
  • Optymalna technika wytwarzania
  • Krzywa obojętności producenta
  • Warunek optymalności kosztu
  • Warunki równowagi najniższego kosztu
  • Warunki równowagi największego zysku
 • Streszczenie


Część czwarta. Podział dochodu

Rozdział XXI. Rynkowa wycena czynników produkcji

 • Agregatowa (rynkowa) krzywa wtórnego popytu
 • Zasady dotyczące wtórnego popytu
 • Ceny czynników produkcj i określone na rynku przez podaż i popyt
 • Renta gruntowa a koszty produkcji
 • Podaż i popyt na inne czynniki produkcji
 • Streszczenie

Rozdział XXII. Renta gruntowa

 • Uproszczony przypadek
 • Określenie pozycji równowagi
 • Rynkowy ( całkowity) popyt i podaż
 • Źródło renty gruntowej
 •  Więcej niż dwa czynniki produkcji
 • Renta różniczkowa
 • Granice uprawy
 • Renta gruntowa od pozarolniczego użycia ziemi
 • Dynamika renty gruntowej
 • Streszczenie

Rozdział XXIII. Płaca

 • Płaca w warunkach doskonałego rynku pracy
  • Równość płacy za identyczną pracę
  • Zasoby ekonomiczne i wydajność pracy
  • Migracje a ograniczenie podaży pracy .
  • Podaż pracy
  • Popyt na pracę i określenie wysokości płacy
  • Talent a zarobki
  • Inwestycje w kapitał ludzki
  • Podwójny rynek pracy
  • Przymus płacy minimalnej
 • Płaca w warunkach niedoskonałego rynku pracy
  • Alternatywne cele związku zawodowego
  • Polityka związków zawodowych .
  • Wzrost płac a spadek zatrudnienia
  • Monopson i obustronny monopol
  • Umowy zbiorowe
  • Strajk
 • Streszczenie

Rozdział XXIV. Procent od kapitału

 • Wprowadzenie do teorii procentu od kapitału
  • Trzy czynniki produkcji: ziemia, praca i kapitał
  • Produktywność kapitału
  • Dygresja na temat łowienia ryb
  • Przesunięcie czasowe w tworzeniu kapitału
  • Preferencja czasu a procent
  • Istota umowy pożyczkowej
  • Gromadzenie funduszy pożyczkowych
  • Inwestycje, kapitał i procent
  • Popyt na fundusze pożyczkowe
  • Podaż funduszy pożyczkowych
  • Teoria kapitału i procentu
  • Równoważenie stopy inwestycji
  • Długookresowy ustabilizowany stan równowagi
  • Czy pobieranie procentu jest nieetyczne?
  • Produktywność a abstynencja
  • Komentarz do tradycyjnej teorii kapitału i procentu
 • Neoklasyczna synteza teorii kapitału i procentu
  • Mierzenie wartości kapitału
  • Kapitalizacja strumienia dochodu
  • Renta jako procent (dygresja)
  • Rynkowa kapitalizacja aktywów
  • Krańcowa efektywność inwestycji
  • Kapitał a dochód (dygresja)
  • Pieniądze, procent i polityka gospodarcza
  • Synteza neoklasyczna
 • Streszczenie

Rozdział XXV. Zysk

 • Natura zysku: rachunek zysku
 • Zysk jako ukryty przychód od czynników produkcji
 • Zysk jako wynagrodzenie za przedsiębiorczość i innowacyjność
 • Ryzyko, niepewność i zysk
 • Zysk monopolowy
 • Doskonała konkurencja (przypomnienie)
 • Rzadkość naturalna i sztuczna
 • Zysk monopolowy jako dochód od sztucznie wytworzonej rzadkości
 • Etyczne aspekty zysku
 • Mierzalność zysku
 • Efekty opodatkowania zysku
 • Egalitarność podziału dochodu narodowego
 • Zysk jako niepotrzebna nadwyżka

Streszczenie
Bibliografia
Indeks rzeczowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter