Kodeks spółek handlowych. Po pięciu latach

Lidia Banel, Urszula Gączkowska (red.)
ISBN: 83-229-2694-4
Liczba stron: 887
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

Opracowanie Kodeks spółek handlowych po pięciu latach jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w dniach 26-28 września 2005 r. na Uniwersytecie Wrocławskim pod nazwą "Kodeks spółek handlowych po pięciu latach". Była ona V Zjazdem Katedr Prawa Handlowego oraz III Naukową Konferencją Notarialną. Publikacja zawiera referaty, uzupełnione przez ich autorów o wnioski wynikające z dyskusji oraz sprawozdanie z przebiegu konferencji. Referaty zostały zebrane w następujących czterech grupach tematycznych: zagadnienia wspólne prawa spółek, spółki osobowe, spółki kapitałowe -struktura, spółki kapitałowe - funkcjonowanie.

Mam nadzieję, że różnorodność spostrzeżeń zawartych w tych wypowiedziach, za które odpowiedzialność biorą przede wszystkim ich autorzy, pozwoli na lepsze zrozumienie regulacji zawartych w kodeksie spółek handlowych, a także będzie argumentem przemawiającym za tym, aby co kilka lat dokonywać oceny tej jednej z najważniejszych ustaw, której znaczenia dla teorii i praktyki nie sposób przecenić.

 

Prof. dr hab. Józef Frąckowiak

 • Słowo wstępne

Zagadnienia wspólne prawa spółek

 • Józef Frąckowiak, Kodeks spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Michał Hejbudzki, Ład korporacyjny w radzie administrującej spółki europejskiej o systemie monistycznym
 • Jerzy Jacyszyn. Kodeks spółek handlowych na łamach „Rejenta"
 • Andrzej Koch, O potrzebie nowelizacji unormowania sankcji nieważności w art. 17 § 1 kodeksu spółek handlowych
 • Eligiusz Jerzy Krześniak, Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności w związku ze złożonym oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego bądź brakiem takiego oświadczenia na tle przepisów kodeksu spółek handlowych
 • Elwira Marszałkowska-Krześ, Spółdzielnia europejska - ogólny zarys
 • Małgorzata Modrzejewska, Nowa koncepcja firmy a niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie
 • Jacek Napierała, Korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości
 • Wiesław Opalski, Wybrane problemy nowego prawa upadłościowego w relacji do kodeksu spółek handlowych
 • Maksymilian Pazdan, Kodeks spółek handlowych a prawo prywatne międzynarodowe
 • Marek Salamonowicz, Instytucja zakazu konkurencji w kodeksie spółek handlowych
 • Maciej Skory, Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta?
 • Bogusław Sołtys, Zapis na sąd polubowny w prawie spółek
 • Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szumański, Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Wybrane tezy do wspólnego materiału na Zjazd Katedr Prawa Handlowego
 • Anna Śmigaj, Pozycja prawna wierzyciela spółki zależnej w prawie polskim i włoskim
 • Emilia Wieczorek, Statut personalny spółki a traktatowa swoboda przedsiębiorczości
 • Piotr Marcin Wiórek, Kształtowanie treści statutu spółki europejskiej (SE) z dualistycznym systemem organów

Spółki osobowe

 • Łukasz Błaszczak, Spółka osobowa prawa handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej
 • Wisława Boć, Status prawny kancelarii notarialnej
 • Przemysław Brylowski, Przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółek w świetle norm regulujących małżeńską wspólność ustawową
 • Edward Gniewek, Subsydiarna odpowiedzialność członków ułomnych osób prawnych w kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych
 • Andrzej Herbet, Istota spółki cywilnej i jej miejsce w systemie prawa polskiego na tle prawnoporównawczym
 • Joanna Kruczalak-Jankowska, Krzysztof Trzciński, Kilka uwag na temat zakresu pojęciowego prowadzenia spraw i reprezentacji w spółkach osobowych w kodeksie spółek handlowych
 • Zbigniew Miczek, Wpływ ogłoszenia upadłości spółki jawnej na odpowiedzialność jej wspólników za zobowiązania spółki
 • Leopold Moskwa, Nowe przepisy o reprezentacji osobowych spółek handlowych (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej)
 • Marcin Podleś, Charakter prawny spółki cywilnej w świetle prawa polskiego na tle statususpółki cywilnej w prawie niemieckim
 • Maria Poźniak-Niedzielska, Robert Fronc, Jeszcze o jednoosobowej spółce osobowej
 • Urszula Promińska, Spółka partnerska. Zagadnienia wybrane
 • Dorota Sokołowska, Reprezentacja w spółce komandytowo-akcyjnej
 • Robert Stefanicki, Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wkładu rzeczowego w spółce jawnej (waga problemu) 

Spółki kapitałowe - struktura

 • Kamila Dębowska, Polska konstrukcja „złotej akcji" na tle zasady równego traktowania akcjonariuszy w spółce akcyjne
 • Andrzej Drzewiecki, Znak towarowy jako aport na rzecz spółek kapitałowych. Zagadnienia wybrane
 • Małgorzata Dumkiewicz, Indywidualizacja i identyfikacja udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zdzisław Gordon, Statutowe prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych
 • Wojciech J. Katner, Pozakodeksowe uprzywilejowanie akcji - konstrukcja „złotej akcji" Skarbu Państwa według ustawy z 2005 r.
 • Marek Leśniak, Kilka uwag dotyczących zastawu rejestrowego na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Artur Nowacki, Wybrane zagadnienia dotyczące nabywania akcji własnych
 • Krzysztof Oplustil, Reforma kapitału zakładowego w prawie europejskim i polskim
 • Arkadiusz Radwan, Przymusowy wykup akcji w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego
 • Anna Rzetelska, Kilka uwag do tworzenia kapitału zapasowego w spółce akcyjnej
 • Sławomir Trojanowski, Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako sankcja
 • Roman Uliasz, Sytuacja prawna zastawnika i użytkownika akcji na gruncie kodeksu spółek handlowych
 • Bronisław Ziemianin, Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki kapitałowe - funkcjonowanie

 • Małgorzata Engeleit, Wykorzystanie nowych technik komunikowania się w spółkach kapitałowych
 • Janusz Florkowski, Czynności notariusza na tle sporządzenia protokołu z walnego zgromadzenia
 • Arkadiusz Gierat, Pozycja prawna członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego przez grupę akcjonariuszy
 • Aleksander Kappes,  Odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. Konsekwencje przyjętych rozwiązań
 • Piotr Kasprzyk, Kaucja zabezpieczająca w procesie o naprawienie szkody wyrządzonej spółce kapitałowej
 • Zbigniew Kuniewicz. Uwagi o kadencyjności pełnienia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej
 • Zbigniew  Kwaśniewski, Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych - problem legitymacji czynnej
 • Przemysław Malinowski, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej przez struktury samorządowe - zagadnienia wybrane
 • Józef Okolski, Dominika Wajda, Zasada rządów większości i ochrona akcjonariuszy mniejszościowych wobec pojęcia „interesu spółki akcyjnej"
 • Adrian Orliński, Kompetencje sądu rejestrowego w stosunku do aktu notarialnego zawierającego umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w świetle art. 165 kodeksu spółek handlowych
 • Piotr Pinior, Dominacja krzyżowa. Zarys problematyki
 • Wojciech Popiołek, Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej - zagadnienia wybrane
 • Anna Szerer, Waldemar Myga, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w praktyce notarialnej - zagadnienia wybrane
 • Romuald Sztyk, Przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 • Aadrzej Śmieja, Charakter prawny odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.

Podsumowanie

Informacja o organizatorach Konferencji

 • Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Izba Notarialna we Wrocławiu
 • Krajowa Rada Notarialna
 • Fundacja Centrum Naukowe Notariatu

Goście i uczestnicy Konferencji

 • Lista uczestników Katedry Prawa Handlowego .
 • Lista uczestników - notariusze
 • Lista gości

Wystawa „Historia Notariatu Polskiego"

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter