Strategia „dezorientacji” w twórczości prozatorskiej Roberta Bolaño

Wśród listopadowych premier znalazła się monografia Aleksandra Trojanowskiego „El arte de la desorientación. Humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolaño”, której przedmiotem jest strategia „dezorientacji” w twórczości prozatorskiej Roberta Bolaño.

Monografia dostępna będzie bezpłatnie w formie .pdf do pobrania ze strony www.sklep.wuwr.com.pl.

„[…] imponuje rzetelnością, przejrzystością oraz pasją badawczą. Zwraca też uwagę swoim analitycznym charakterem i dążeniem do zbadania interesujących Doktoranta procesów i zjawisk z różnych perspektyw”.
– fragment recenzji dr. hab. Katarzyny Moszczyńskiej-Durst

 „[…] rozprawa przedstawiona przez mgra Aleksandra Trojanowskiego stanowi bardzo istotny wkład w badania nad twórczością Roberta Bolaño […]”
– fragment recenzji dr. hab. Ewy Nawrockiej

Przedmiotem monografii jest strategia „dezorientacji” w twórczości prozatorskiej Roberta Bolaño. Pod pojęciem dezorientacji rozumie się specyficzną strategię narracyjną, która stanowi swoistą grę z oczekiwaniami czytelnika. Jej głównym celem jest oddziaływanie na odbiorcę, polegające na wywołaniu dezorientacji – czyli podkopania pierwotnych oczekiwań czytelniczych – w procesie czytania. Cel ten osiągany jest na dwa sposoby, co odpowiada dwóm aspektom dezorientacji: po pierwsze, poprzez tak zwany mechanizm humoru, tj. proces rozpoczynający się od rozbudzenia określonych oczekiwań, a kończący się ich zanegowaniem. Po drugie, poprzez tak zwany mechanizm wieloznaczności, tj. proces, w którym oczekiwania czytelnika są jednocześnie rozbudzane oraz podkopywane przez informacje, których dostarcza tekst. 

Celem badawczym książki jest zrekonstruowanie modelowego odczytania utworów narracyjnych Bolaño, tj. odczytania zakładanego w strategii narracyjnej, konceptualizowanej w pracy jako „dezorientacja”. By to osiągnąć, dokonuje się szczegółowej analizy zarówno technik służących wywoływaniu określonych oczekiwań u czytelnika, jak i technik służących obalaniu tych oczekiwań. Analizy prowadzone są w kontekście estetyki recepcji Wolfganga Isera. Oprócz tego, ze względu na istotną rolę, jaką w badaniu odgrywa perspektywa pragmatyczna, analizuje się wpływ strategii narracyjnej na proces czytania. Dodatkowym kontekstem, który pozwala ująć ów wpływ, jest filozofia historii Waltera Benjamina. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel. + 48 71 375 24 74